Erheelliset paloilmoitukset

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Erheelliset paloilmoitukset

Automaattisen paloilmoittimen tarkoitus on havaita alkava tulipalo kiinteistössä, varoittaa kiinteistössä olevia henkilöitä ja tehdä automaattisesti paloilmoitus hätäkeskukseen. Automaattisen paloilmoittimen hälytyksistä jopa yli 90 % on erheellisiä. Pelastuslaitokselle erheellinen paloilmoitus tarkoittaa varmennustehtävää, jossa ei ole tarvetta sammutus- tai pelastustoimiin mutta tehtävä sitoo kuitenkin henkilöstöä ja pelastuskalustoa.

Erheelliset paloilmoitinhälytykset aiheuttavat häiriötä kiinteistön toiminnalle ja varaa pelastuslaitoksen yksiköt pois todellisista hätätilanteista sekä aiheuttaa hälytysajona tarpeetonta riskiä liikenteessä. Pelastuslaki 379/2011 antaa pelastuslaitokselle oikeuden laskuttaa kiinteistöä, kun kiinteistön paloilmoitin on välittänyt toistuvasti erheellisiä paloilmoituksia.

Kirjallinen korjauskehotus

Pelastuslaitos lähettää kiinteistölle kirjallisen korjauskehotuksen toisesta erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä, joka on tapahtunut kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana. Korjauskehotus lähetetään omistajalle, haltijalle tai toiminnanharjoittajalle tai muulle taholle, joka on tehnyt kohdetta koskevan paloilmoitinsopimuksen hätäkeskuksen kanssa.

Korjauskehotuksen saatuaan kiinteistöllä on neljätoista vuorokautta aikaa ryhtyä toimenpiteisiin erheellisten paloilmoitusten välttämiseksi, minä aikana erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä ei voida laskuttaa. Jos kohteessa on kuitenkin korjausaikana toistuvia laiminlyöntejä, joista aiheutuu erheellisiä paloilmoitinhälytyksiä, voidaan asiaan puuttua pelastusrikkomuksena tai käyttää palotarkastuksen korjausmääräystä tai keskeyttää toiminta.

Kolmas erheellinen paloilmoitus

Kolmannesta tai useammasta erheellisestä paloilmoittimen hälytyksestä, joka on tapahtunut kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana, lähetetään paloilmoitinkiinteistölle lasku. Maksettavan taksan päättää pelastuslaitoksen johtokunta. Lasku lähetetään taholle, joka on tehnyt paloilmoitinta koskevan sopimuksen hätäkeskuksen kanssa.

Esimerkiksi, jos kyseessä on viides erheellinen paloilmoitinhälytys kahdentoista kuukauden aikana, laskutetaan kolmas, neljäs ja viides hälytys. Pelastustoimen palveluista perittävät maksut

Erheellisten paloilmoitusten vähentäminen

Alla olevaan ohjeeseen on koottu esimerkkejä erheellisistä paloilmoituksista ja toimenpiteitä erheiden vähentämiseksi. Erheellisten hälytysten vähentämiseen liittyvissä asioissa voi myös ottaa yhteyttä laitetoimittajaan ja yritykseen, jonka kanssa paloilmoittimen huoltosopimus on tehty.

Ohje erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi (pdf, 787 Kt) 

Erheellisenä laskutettavien hälytysten perusteita ovat mm:

 • Huolimattomuus kiinteistön korjaus-, asennus- tai huoltotyössä
  (esim. rakennustöistä aiheutuva pöly, tulityöt)
 • Ajoneuvon pakokaasu
 • Tupakointi
 • Muu savu tai pöly kiinteistössä
 • Kosteus tai vesi
 • Korkea tilapäinen lämpötila
 • Isku ilmaisimeen
 • Ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa
 • Keskuslaitteiston vika
 • Sprinklerin rikkoontuminen tai sammutuslaitteiston erheellinen toiminta
 • Sprinkleriputkiston vuoto
 • Erehdys tai väärä käyttö
 • Vesijohtoverkoston aiheuttama paineisku
 • Paloilmoittimen reagoiminen tavanomaiseen ruuan valmistukseen
 • Huolimattomuus tulitöissä
 • Toistuva hätäkeskuksen välittämä laitevian tarkistustehtävä
 • Teholähdevika
 • Muut syyt, jotka johtuvat kiinteistön toiminnasta tai huolimattomuudesta
 • Tuntematon syy (syynä saattaa olla esim. likaantunut tai vanhentunut ilmaisin)

Erheelliset hälytykset, joita ei laskuteta:

 • Rakennuspalo, maastopalo, liikennevälinepalo, muu tulipalo
 • Ensivastetehtävä tai muu hätätilanne, jossa on painettu paloilmoitinpainiketta
 • Rakennuspalovaara
 • Räjähdys/räjähdysvaara
 • Vaarallisten aineiden aiheuttama onnettomuus
 • Muu ylijännite tai suuritaajuinen häiriö
 • Salaman aiheuttama ylijännite tai vaurio.


Esimerkiksi rakennuksen läheisyydessä tapahtuvasta maasto- tai autopalosta pelastuslaitos ei anna korjauskehotusta tai laskuta. Tarvittaessa voidaan soveltaa harkinnanvaraisuutta.

Julkaistu 22.4.2013 klo 13.23 , päivitetty 6.11.2020 klo 8.36

Aihealue:
 • Paloturvallisuus, 
 • Turvallisuus