Erheelliset paloilmoitukset

Kirjallinen korjauskehotus

Pelastuslaitos lähettää kiinteistölle kirjallisen korjauskehotuksen toisesta erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä, joka on tapahtunut kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana. Korjauskehotus lähetetään omistajalle, haltijalle tai toiminnanharjoittajalle tai muulle taholle, joka on tehnyt kohdetta koskevan paloilmoitinsopimuksen hätäkeskuksen kanssa.

Korjauskehotuksen saatuaan kiinteistöllä on neljätoista vuorokautta aikaa ryhtyä toimenpiteisiin erheellisten paloilmoitusten välttämiseksi, minä aikana erheellisestä paloilmoitinhälytyksestä ei voida laskuttaa. Jos kohteessa on kuitenkin korjausaikana toistuvia laiminlyöntejä, joista aiheutuu erheellisiä paloilmoitinhälytyksiä, voidaan asiaan puuttua pelastusrikkomuksena tai käyttää palotarkastuksen korjausmääräystä tai keskeyttää toiminta.

Kolmas erheellinen paloilmoitus

Kolmannesta tai useammasta erheellisestä paloilmoittimen hälytyksestä, joka on tapahtunut kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana, lähetetään paloilmoitinkiinteistölle lasku. Maksettavan taksan päättää pelastuslaitoksen johtokunta. Lasku lähetetään taholle, joka on tehnyt paloilmoitinta koskevan sopimuksen hätäkeskuksen kanssa.

Esimerkiksi, jos kyseessä on viides erheellinen paloilmoitinhälytys kahdentoista kuukauden aikana, laskutetaan kolmas, neljäs ja viides hälytys. Pelastustoimen palveluista perittävät maksut

Erheellisenä laskutettavien hälytysten perusteita ovat:

 • Huolimattomuus kiinteistön korjaus, asennus- tai huoltotyössä
 • Ajoneuvon pakokaasu
 • Tupakointi
 • Muu savu tai pöly kiinteistössä
 • Kosteus tai vesi
 • Korkea tilapäinen lämpötila
 • Isku ilmaisimeen
 • Ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa
 • Keskuslaitteiston vika
 • Sprinklerin rikkoontuminen tai sammutuslaitteiston erheellinen toiminta
 • Sprinkleriputkiston vuoto
 • Erehdys tai väärä käyttö
 • Ruuan valmistus
 • Huolimattomuus tulitöissä
 • Teholähdevika
 • Muut syyt, jotka johtuvat kiinteistön toiminnasta tai huolimattomuudesta.

Erheelliset hälytykset, joita ei laskuteta

Kirjallisen korjauskehotuksen ja laskutuksen ulkopuolelle jäävät seuraavat paloilmoitinhälytysten syyt:

 • Rakennuspalo, maastopalo, liikennevälinepalo, muu tulipalo
 • Ensivastetehtävä tai muu hätätilanne, jossa on painettu paloilmoitinpainiketta
 • Rakennuspalovaara (pl. ruuan valmistus)
 • Räjähdys/räjähdysvaara
 • Vaarallisten aineiden aiheuttama onnettomuus
 • Muu ylijännite tai suuritaajuinen häiriö
 • Salaman aiheuttama ylijännite tai vaurio
 • Yleisen vesijohtoverkoston aiheuttama paineisku.


Esimerkiksi rakennuksen läheisyydessä tapahtuvasta maasto- tai autopalosta pelastuslaitos ei anna korjauskehotusta tai laskuta. Tarvittaessa voidaan soveltaa harkinnanvaraisuutta.

Julkaistu 22.4.2013 klo 13.23 , päivitetty 22.4.2013 klo 14.45

Aihealue:
 • Paloturvallisuus, 
 • Turvallisuus