Rekisteriseloste: Asukas- ja rakennusrekisteri

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterin pitäjä:
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, PL 6700, 02070 ESPOON KAUPUNKI, pelastuslaitos@espoo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tuomas Pälviä, p 09 8162 8699 (tilannekeskus/vaihde)

Rekisterin nimi:
Asukas- ja rakennusrekisteri pelastustoiminnan suunnittelun tueksi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisteri on perustettu pelastustoiminnan suunnittelun tueksi. Rekisterin aineisto käytetään ensisijaisesti palotarkastajille tarkoitetuille opaskarttojen tuottamista varten. Tämän tehtävän yhteydessä kartoitetaan rakennusten käyttöä (esim. asuminen, loma-asuminen jne.), sijaintia ja ominaisuudet (esim. rakennustyyppi, kerrosten määrä jne.) Aineisto on organisaation sisäistä käyttöä varten, eikä sitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietolain 16 §:n perusteella: Suunnittelua ja selvitystä varten viranomainen voi muilla kuin Henkilötietolain 8 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla kerätä ja tallettaa henkilötietoja viranomaisen henkilörekisteriin noudattaen soveltuvin osin, mitä lain 14 §:ssä säädetään.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri sisältää rakennusten tiedot, rakennushankkeiden tiedot, rakennusten omistajien tiedot (sisältäen omistajien tunnus-, nimi- ja yhteystiedot), rakennustunnusten historialliset muodot ja rakennusten asukastiedot (sisältäen jokaisen asukkaiden syntymävuosi, sukupuoli ja äidinkieli).

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietojen lähde on Väestörekisterikeskus.

Väestötietojärjestelmä
Väestörekisterikeskus
PL 123
00531 HELSINKI

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Rekisteristä ei luovuteta tietoja.

Tietojen siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Ei siirtoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto säilytetään kamera- ja kulunvalvonnalla järjestetyssä tilassa, lukitussa kaapissa.

Tietoaineisto tallennetaan pelastuslaitoksen omalle palvelimelle. Palvelimelle pääsy edellyttää kirjautumista kaupungin sisäverkkoon, kirjautuminen ei ole mahdollista esim. VPN yhteyden kautta. Aineistokansion käyttöoikeus rajataan siten, että aineistoon on pääsy vain henkilöillä, jotka työtehtävissään tarvitsevat tietoaineistoa. Tietoaineisto ST IV.

Julkaistu 13.4.2018 klo 18.44 , päivitetty 13.4.2018 klo 19.10