Palvelumaksut

Pelastuslaitoksen palveluista 1.1.2017 alkaen perittävät maksut

Pelastuslaitoksen johtokunta tarkisti kokouksessaan 22.9.2016 pelastuslaitoksen palveluista perittäviä maksuja. 

Pelastuslaitoksen maksutaksa 1.1.2017 alkaen 

Perusmaksu Tuntiveloitus
ALV 0 % ALV 0 %
1. Valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset
Valvontakohteet
a)     Yleinen palotarkastus: perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 108,00 € 54,00 €
b)    Jälkipalotarkastus: perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 108,00 € 54,00€
c)     Pyydetty ylimääräinen palotarkastus: perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 54,00€ 54,00€
d)    Rakennusluvassa vaadittu erityinen palotarkastus: perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 108,00 € 54,00 €
e)     Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus 216,00 € 54,00€
f)     Yleisötilaisuuden palotarkastus jossa: 216,00 € -
-       vähintään 2000 henkilöä samanaikaisesti tai 
-       käytetään ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja tai 
-       tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai
-       tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille
Asuinrakennusten palotarkastus
g)     Yleinen palotarkastus 0 € 0 €
h)    Jälkipalotarkastus 0 € 0 €
i)     Pyydetty ylimääräinen palotarkastus: perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 54,00 € 54,00 €
j)      Yhden tai kahden asunnon pientalon erityinen palotarkastus 0 € 0 €
k)      Pelastussuunnitelmavelvollisen asuintaloyhtiön erityinen palotarkastus: perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 54,00€ 54,00€
2. Kemikaalit, nestekaasu, räjähteet, öljylämmitys
a)     Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös 161,00 €
b)     Pelastusviranomaisen päätös ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä 161,00 €
c)    Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen tarkastus tai muutostyön tarkastus 161,00 €
d)     Osallistuminen tarkastukseen, jossa lupaviranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 0,00 €
e)    Kemikaalien ja räjähteiden tilapäistä varastointia koskeva tarkastus 161,00 €
f)      Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus 81,00 €
g)    Pelastusviranomaisen toimittama räjähdystarvikekauppaa harjoittavan liikkeen myymälähuoneiston, myymälävaraston tai muun räjähdystarvikevaraston tarkastus 54,00 €
h) Pelastusviranomaisen osallistuminen tarkastukseen, jossa perustamisluvan antajana on turvallisuus- ja kemikaalivirasto 81,00€
i)  Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina 54,00 €
j)  Muu pelastusviranomaisen käsiteltäväksi säädetyn tai määrätyn lupa- tai ilmoitusasian toimituskirja, ellei sen hintaa ole erikseen määrätty 54,00 €
j)   Työmaan tilapäisen räjähdevaraston tarkastus 216,00 €
3.  Toistuva erheellinen paloilmoitus 855,00 €
Kolmas ja sitä seuraavat vuoden sisään tapahtuvat erheelliset paloilmoitukset samasta kohteesta katsotaan toistuvaksi
4 Luentopalkkiot Maksu
ALV 0 %
Luentopalkkio kertaluontoisesta luennosta 78,00 €
Luentopalkkio toistuvasta luennosta 60,00 €
Maksutaksan kohdan 4 mukaisiin maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

5. Toimitilojen, ajoneuvojen, henkilöstön ja kaluston vuokraus

Toimitiloja, ajoneuvoja, henkilöstöä ja kalustoa vuokrataan vain yhteistyöviranomaisille ja -kumppaneille.

Näiden suoritteiden erillinen maksutaksa on saatavissa erikseen vuokraukseen oikeutetuille tahoille.

6. Korvaukseen oikeuttavan hälytyksen johdosta käynnistettävä toiminta
Mikäli Espoon kaupungilla on oikeus saada pelastuslaitoksen toiminnasta korvausta tahallisesta teosta tai huolimattomuudesta aiheutuneen hälytyksen johdosta taikka muulla perusteella, eikä korvauksen määrästä ole toisin säädetty, määräytyy vaadittava korvaus tapahtuneen toiminnan ja tämän taksan mukaisten yksikköhintojen perusteella.
7. Kiinteä hinta tai muu maksuperuste
Koulutustapahtumista ja turvavartioinneista voidaan tilaajan kanssa sopia kiinteä hinta tai muu maksuperuste, jolloin pelastusjohtaja vahvistaa hinnan.
8.  Muutoksenhaku

Lakisääteisten maksujen (kohdat 1-3) osalta haetaan muutosta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Ei-lakisääteisten maksujen (kohdat 4-5) osalta voi hakea kohdan 7 mukaista maksuperustetta osoittamalla hakemuksen pelastusjohtajalle.
Kohdan 6. mukaista maksua voidaan sovitella, kuten vahingonkorvauksista on säädetty vahingonkorvauslaissa (412/1974).

  

Julkaistu 4.1.2012 klo 16.50 , päivitetty 2.1.2017 klo 10.37

Aihealue:
  • Pelastuspalvelut