Palvelumaksut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pelastuslaitoksen maksutaksa 1.1.2020 alkaen

  1. Pelastuslain mukaisten valvontatoimenpiteiden valvontamaksut

Valvontasuunnitelman mukaisten kohteiden valvontamaksut
Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 49,2 € / alkava tunti

Maksu alv 0 %

Lakiperuste

Määräaikainen eli yleinen palotarkastus

98,40 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Jälkipalotarkastus

98,40 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Jälkivalvonta asiakirjavalvonta ilman kohdekäyntiä

0,00 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Pyydetty ylimääräinen palotarkastus

98,40 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Rakennusluvassa edellytetty käyttöönottovalvonta eli erityinen palotarkastus

98,40 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus

98,40 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Yleisötapahtuman palotarkastus sisältäen mahdolliset kemikaali-, nestekaasu- ja erikoistehostetarkastukset sekä päätökset

98,40 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ sekä Kemikaaliasetus 685/2015 38§

Asuinrakennuksiin kohdistuvat valvontamaksut
Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 49,2 € / alkava tunti

Maksu alv 0 %

Lakiperuste

Asuinrakennuksen yleinen palotarkastus. 1 h ylittävältä kohdekäynniltä ei peritä erillistä maksua.

0,00 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Asuinrakennuksen jälkipalotarkastus.
 

49,20 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Asuinrakennuksen paloturvallisuuden jälkivalvonta: asiakirjavalvonta ilman kohdekäyntiä

0,00 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Asuinrakennuksen pyydetty ylimäärinen palotarkastus

49,20 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Asuinrakennuksen rakennusluvassa edellytetty käyttöönottovalvonta eli erityinen palotarkastus.
Tämä maksu koskee sekä pientaloja että asuintaloyhtiöitä.

49,20 €

Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

  1. Kemikaalilainsäädännön mukaisten valvontatoimenpiteiden valvontamaksut

Toimenpide

Maksu alv 0 %

Lakiperuste

Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös

196,80 €

Kemikaalilaki 390/2005 24§ sekä Kemikaaliasetus 685/2015 5§, 33§ ja 36§

Tilapäistä toimintaa, muutostyötä tai nestekaasun vähittäismyyntiä koskevan kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös

98,40 €

Kemikaalilaki 390/2005 24§ sekä Kemikaaliasetus 685/2015 34§, 36§, 42§

Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen tarkastus tai muutostyön tarkastus.
Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 49,2 € / alkava tunti

98,40 €

Kemikaalilaki 390/2005 24§, 27a§ sekä Kemikaaliasetus 685/2015 37§, 40§

Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto- tai muutostarkastus.
Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 49,2 € / alkava tunti

49,20 €

Kemikaaliasetus 685/2015 39§

Räjähteiden tilapäistä varastointia (esim. työmaan tilapäinen räjähdevarasto) tarkastus.
Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 49,2 € / alkava tunti

98,40 €

Kemikaalilaki 390/2005 59a§ sekä Kemikaaliasetus 685/2015 24§

Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina

49,20 €

Kemikaalilaki 390/2005 81§

Pelastusviranomaisen päätös ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä

98,40 €

Kemikaalilaki 390/2005 63§

Pelastusviranomaisen tarkastus ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä.
Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 49,2 € / alkava tunti

49,20 €

Kemikaalilaki 390/2005 63§

Päätös ilotulitteiden käytöstä muuna kuin asetuksessa (31.12. klo. 18 - 1.1. klo 2) sallimana aikana

0,00 €

Kemikaalilaki 390/2005 91§

  1. Toistuva erheellinen paloilmoitus

Kolmas ja sitä seuraavat vuoden sisään tapahtuvat erheelliset paloilmoitukset samasta kohteesta katsotaan toistuvaksi

1127,94 €

Maksutaksan kohtien 1-3 mukaiset maksut ovat arvonlisäverottomia.

  1. Toimitilojen, ajoneuvojen, henkilöstön ja kaluston vuokraus

Toimitiloja, ajoneuvoja, henkilöstöä ja kalustoa vuokrataan vain yhteistyöviranomaisille ja –kumppaneille. Näiden suoritteiden erillinen maksutaksa on saatavissa erikseen vuokraukseen oikeutetuille tahoille.

  1. Korvaukseen oikeuttavan hälytyksen johdosta käynnistettävä toiminta

Mikäli Espoon kaupungilla on oikeus saada pelastuslaitoksen toiminnasta korvausta tahallisesta teosta tai huolimattomuudesta aiheutuneen hälytyksen johdosta taikka muulla perusteella, eikä korvauksen määrästä ole toisin säädetty, määräytyy vaadittava korvaus tapahtuneen toiminnan ja tämän taksan mukaisten yksikköhintojen perusteella.

  1. Kiinteä hinta tai muu maksuperuste

Koulutustapahtumista ja turvavartioinneista voidaan tilaajan kanssa sopia kiinteä hinta tai muu maksuperuste, jolloin pelastusjohtaja vahvistaa hinnan.

  1. Muutoksenhaku

Lakisääteisten maksujen (kohdat 1-3) osalta haetaan muutosta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Ei-lakisääteisten maksujen (kohdat 4-5) osalta voi hakea kohdan 6 mukaista maksuperustetta osoittamalla hakemuksen pelastusjohtajalle.

Kohdan 5. mukaista maksua voidaan sovitella, kuten vahingonkorvauksista on säädetty vahingonkorvauslaissa (412/1974)

Julkaistu 4.1.2012 klo 16.50 , päivitetty 19.2.2020 klo 12.04

Aihealue:
  • Pelastuspalvelut