Palvelumaksut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pelastuslaitoksen palveluista 1.1.2019 alkaen perittävät maksut

Pelastuslaitoksen johtokunta tarkisti kokouksessaan 19.9.2018 pelastuslaitoksen palveluista perittäviä maksuja. 

Pelastuslaitoksen maksutaksa 1.1.2019 alkaen

Perusmaksu Tuntiveloitus
ALV 0 % ALV 0 %
1. Valvontasuunnitelman mukaiset palotarkastukset
Valvontakohteet
a)     Yleinen palotarkastus: perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 110,00 € 55,00 €
b)    Jälkipalotarkastus: perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 110,00 € 55,00€
c)     Pyydetty ylimääräinen palotarkastus: perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 55,00€ 55,00€
d)    Rakennusluvassa vaadittu erityinen palotarkastus: perusmaksu kaksi tuntia, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 110,00 € 55,00 €
e)     Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus 219,00 € 55,00€
f)     Yleisötilaisuuden palotarkastus jossa: 219,00 € -
-       vähintään 2000 henkilöä samanaikaisesti tai 
-       käytetään ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja tai 
-       tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta tai
-       tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille
Asuinrakennusten palotarkastus
g)     Yleinen palotarkastus 0 € 0 €
h)    Jälkipalotarkastus 0 € 0 €
i)     Pyydetty ylimääräinen palotarkastus: perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 55,00 € 55,00 €
j)      Yhden tai kahden asunnon pientalon erityinen palotarkastus 0 € 0 €
k)      Pelastussuunnitelmavelvollisen asuintaloyhtiön erityinen palotarkastus: perusmaksu yksi tunti, jonka ylittävältä ajalta tuntiveloitus 55,00€ 55,00€
2. Kemikaalit, nestekaasu, räjähteet, öljylämmitys
a)     Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös 163,00 €
b)    Pelastusviranomaisen räjähdystarvikekauppaa koskeva päätös 163,00 €
c)    Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen tarkastus tai muutostyön tarkastus 163,00 €
d)     Osallistuminen tarkastukseen, jossa lupaviranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 0,00 €
e)    Kemikaalien ja räjähteiden tilapäistä varastointia koskeva tarkastus 163,00 €
f)      Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus 82,00 €
g)    Pelastusviranomaisen toimittama räjähdystarvikekauppaa harjoittavan liikkeen myymälähuoneiston, myymälävaraston tai muun räjähdystarvikevaraston tarkastus 55,00 €
h)  Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina 55,00 €
i)  Muu pelastusviranomaisen käsiteltäväksi säädetyn tai määrätyn lupa- tai ilmoitusasian toimituskirja, ellei sen hintaa ole erikseen määrätty 55,00 €
j)   Työmaan tilapäisen räjähdevaraston tarkastus 219,00 €
3.  Toistuva erheellinen paloilmoitus 866,00 €
Kolmas ja sitä seuraavat vuoden sisään tapahtuvat erheelliset paloilmoitukset samasta kohteesta katsotaan toistuvaksi
4 Luentopalkkiot Maksu
ALV 0 %
Luentopalkkio kertaluontoisesta luennosta 79,00 €
Luentopalkkio toistuvasta luennosta 61,00 €
Maksutaksan kohdan 4 mukaisiin maksuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

5. Toimitilojen, ajoneuvojen, henkilöstön ja kaluston vuokraus

Toimitiloja, ajoneuvoja, henkilöstöä ja kalustoa vuokrataan vain yhteistyöviranomaisille ja -kumppaneille.

Näiden suoritteiden erillinen maksutaksa on saatavissa erikseen vuokraukseen oikeutetuille tahoille.

6. Korvaukseen oikeuttavan hälytyksen johdosta käynnistettävä toiminta
Mikäli Espoon kaupungilla on oikeus saada pelastuslaitoksen toiminnasta korvausta tahallisesta teosta tai huolimattomuudesta aiheutuneen hälytyksen johdosta taikka muulla perusteella, eikä korvauksen määrästä ole toisin säädetty, määräytyy vaadittava korvaus tapahtuneen toiminnan ja tämän taksan mukaisten yksikköhintojen perusteella.
7. Kiinteä hinta tai muu maksuperuste
Koulutustapahtumista ja turvavartioinneista voidaan tilaajan kanssa sopia kiinteä hinta tai muu maksuperuste, jolloin pelastusjohtaja vahvistaa hinnan.
8.  Muutoksenhaku

Lakisääteisten maksujen (kohdat 1-3) osalta haetaan muutosta siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.
Ei-lakisääteisten maksujen (kohdat 4-5) osalta voi hakea kohdan 7 mukaista maksuperustetta osoittamalla hakemuksen pelastusjohtajalle.
Kohdan 6. mukaista maksua voidaan sovitella, kuten vahingonkorvauksista on säädetty vahingonkorvauslaissa (412/1974).

  

Julkaistu 4.1.2012 klo 16.50 , päivitetty 25.11.2019 klo 9.38

Aihealue:
  • Pelastuspalvelut