Tietoa toiminnasta

Pelastuslaitoksen vuosi 2016 sisälsi edellisvuotta enemmän hälytystehtäviä. Ensihoitopalveluita ryhdyttiin hoitamaan myös Lohjan sairaanhoitoalueella. Maanalaisen pelastustoiminnan valmiuksia kehitettiin edelleen Länsimetroon liittyen. Karjaalle valmistui uusi paloasema ja Espoossa sijaitsevan keskuspaloaseman peruskorjaus ja laajennus saatiin päätökseen. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos alkoi kulkea kohti Uudenmaan pelastuslaitosta.

Ensihoitopalvelut laajenivat Lohjan sairaanhoitoalueelle

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt hälytettiin vuonna 2016 yhteensä 28 888 kertaa ensihoitotehtävään. Lisäksi ensivasteena hätätilapotilaan luokse hälytettiin pelastuslaitoksen sekä sopimuspalokuntien ensivasteyksiköt 1942 kertaa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) HYKS/Jorvin alueella eli Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella oli 20 940 hälytystä. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella eli Hangon, Inkoon ja Raaseporin alueilla oli 6080 hälytystä.

Osa Lohjan sairaanhoitoalueen eli Karkkilan, Lohjan, Siuntion ja Vihdin alueiden ensihoitopalveluista siirtyi pelastuslaitoksen tuotettavaksi elokuun 2016 lopussa. HUS:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti pelastuslaitos perusti kolme uutta ensihoitoyksikköä alueelle. Näillä yksiköillä oli loppuvuoden aikana 1868 ensihoitotehtävää. Loputkin Lohjan sairaanhoitoalueen ensihoitopalveluista siirtyvät pelastuslaitoksen tehtäväksi 1.3.2017. Muutoksen jälkeen ensihoitopalvelun Lohjan sairaanhoitoalueella tuottaa pelastuslaitos seitsemällä ensihoitoyksiköllä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos huolehtii ensi keväästä alkaen ensihoidosta koko alueellaan. Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköitä on tuolloin hälytysvalmiudessa yhteensä 21.

Rakennuspaloissa menehtyi kuusi ja liikenneonnettomuuksissa 12 henkilöä

Sammutus- ja pelastustehtäviä oli Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella vuonna 2016 kaikkiaan 7461, mikä oli 713 enemmän kuin edellisvuonna. Rakennuspaloja oli 128 ja niissä menehtyi kuusi ja loukkaantui vakavasti kolme henkilöä. Maastopaloja oli 168, mikä oli 64 enemmän kuin edellisvuonna. Liikennevälinepalojen määrä laski 16 palolla ollen yhteensä 129.

Liikenneonnettomuuksien määrä lisääntyi hieman edellisvuodesta. Vuonna 2016 niitä tapahtui 957, kun vuonna 2015 onnettomuuksia oli 886. Liikenneonnettomuuksissa menehtyi 12 henkilöä ja loukkaantui 592 henkilöä, joista vakavasti 54. Öljyvahinkoja sattui 183 ja vaarallisten aineiden onnettomuuksia 17. Eläintenpelastustehtäviä oli 249.

Harjoitukset ja tarkastukset Länsimetroon liittyen jatkuivat

Pelastuslaitos jatkoi vuonna 2016 Länsimetroon liittyviä koulutuksia, pelastusharjoituksia ja ennakkotarkastuksia yhdessä Helsingin pelastuslaitoksen kanssa. Ensihoidon, poliisin, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja HKL:n kanssa laadittiin toimintaohjeita metroon liittyviä onnettomuus- ja häiriötilanteita varten. Metron II-vaiheen jatkeen osalta pelastuslaitos teki louhintatyömaille palotarkastuksia ja työmailla järjestettiin niiden henkilöstön kanssa pelastusharjoituksia, joissa muun muassa harjoiteltiin miten toimitaan tulipalo- ja sortumaonnettomuustilanteissa.

Vuoden 2017 osalta metron käyttöönottoon liittyvät testaukset ja harjoitukset suunnitellaan Länsimetron hallituksen esittämän aikataulun mukaisesti. Ennen liikennöinnin aloittamista jokaisella metroasemalla ja tunneliosuudella pidetään erityinen palotarkastus, jossa varmistetaan, että turvallisuustekniikka sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintaedellytykset ovat rakennettu suunnitelmien mukaisesti. Pelastuslaitos on suunnitelmallisesti kouluttanut henkilöstöään metrotyöskentelyä varten vuodesta 2013 lähtien. Maanalainen pelastustoiminta edellyttää erityistä osaamista ja kalustoa sekä laaja-alaista yhteistoimintaa eri viranomaisten välillä.

Onnettomuuksien ehkäisy

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja alueen sopimuspalokunnat järjestivät yhteensä noin 1000 erilaista turvallisuusviestintätilaisuutta vuonna 2016. Tilaisuuksissa tavoitettiin noin 75 500 henkilöä eli noin 17 % koko alueen väestöstä. Turvallisuusviestinnän tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoja tai taitoja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi sekä antaa valmiuksia toimia oikein hätätilanteissa. Maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille sekä heidän kanssaan työskenteleville järjestettiin 27 turvallisuusaiheista tilaisuutta, joissa tavoitettiin 686 henkilöä. Muita turvallisuusviestintätilaisuuksia olivat esimerkiksi pelastajien vierailut päiväkodeissa, avointen ovien tilaisuudet paloasemilla, 112-päivän tapahtumat, oppitunnit yläkouluilla sekä terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestetyt turvallisuus- ja alkusammutuskoulutukset.

Pelastuslaitoksen tekemä valvontatyö on olennainen osa onnettomuuksien ennaltaehkäisyä. Vuonna 2016 pelastuslaitos teki 2900 palotarkastusta erilaisiin toimitiloihin ja kiinteistöihin. Lisäksi koteihin lähetettiin 3463 omavalvontalomaketta, joiden avulla asukkaat arvioivat itse asuntonsa turvallisuutta. Pelastuslaitos teki onnettomuuksia ennaltaehkäisevää turvallisuusviestintätyötä myös sosiaalisen median kanaviensa kautta, julkaisujen tavoittavuus oli vuoden aikana noin 2,8 miljoonaa henkilöä.

Kaksi paloasemaa käyttöön

Karjaan uusi paloasema otettiin käyttöön syyskuussa 2016. Kiinteistön suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota ympäristöystävällisyyteen, toiminnallisuuteen ja ns. puhdas paloasema -ajatteluun, jonka avulla pyritään vähentämään pelastushenkilöstön altistumista haitallisille aineille työssään sekä kaluston ja varusteiden huollossa. Uudella paloasemalla työskentelee 24h/7 paloesimies ja kolme palomiestä sekä kaksi ensihoitajaa. Lisäksi asemalla on päivähenkilökuntaa; palomestari, palotarkastaja ja palopäällikkö.

Espoon Sepänkylässä sijaitseva, vuonna 1968 rakennettu keskuspaloasema otettiin mittavan peruskorjauksen ja laajennuksen jälkeen käyttöön joulukuussa 2016. Vuosina 2015–2016 toteutetun peruskorjauksen jälkeen ensihoito- ja pelastusyksiköt, hallinto, korjaamo, varusvarasto ja tilannekeskus palasivat jälleen Kauniaisten kupeeseen. Kiinteistöstä löytyvät nykyaikaiset tilanne- ja johtokeskustilat, monikäyttöiset kokoustilat, 24h/7 toimiva paloasema, Espoo Catering -ravintola sekä uudenaikainen korjaamo. Toimistotilat on toteutettu niin sanottuna monitilatoimistona, jossa ei ole henkilökohtaisia työhuoneita vaan yhteisiä työtiloja erilaisiin työskentelytarpeisiin.

Kohti Uudenmaan pelastuslaitosta

Suomen hallitus julkisti sote- ja maakuntahallinnon linjauksensa vuoden 2016 lopussa. Valtakunnallinen pelastustoimen uudistus toteutetaan samantahtisesti maakuntauudistuksen kanssa. Hallituksen linjausten mukaisesti maakuntahallintoon sijoitettavia pelastuslaitoksia tulee olemaan 18 vuoden 2019 alusta lähtien. Uudistuksen myötä kuntien järjestämis- ja maksuvastuu pelastustoimen osalta päättyy ja pelastustoiminnan rahoitus tulee jatkossa valtion kautta maakunnille.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen osalta uudistus tarkoittaa yhdistymistä Itä- ja Keski-Uudenmaan sekä Helsingin pelastuslaitosten kanssa yhdeksi Uudenmaan pelastuslaitokseksi 1.1.2019 alkaen. Uudenmaan alueen pelastuslaitokset tiivistivät vuonna 2016 yhteistyötään entisestään ja katseet ovat nyt suunnattuina kohti yhteistä organisaatiota.

Muuta aiheestaJulkaistu 4.1.2012 klo 17.07 , päivitetty 31.1.2017 klo 9.31

Aihealue:
  • Pelastuspalvelut