Nuohoojan tehtävät

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Nuohooja huolehtii tulisijojen ja savuhormien puhdistuksesta sisäasiainministeriön nuohouksesta antamien, kulloinkin voimassa olevien säädöksien mukaisesti. Nuohousalan Keskusliitto ry:n julkaisemat nuohoustyöohjeet täydentävät sisäasianministeriön säädöksiä nuohouksesta.

Nuohoojan sekä hänen työntekijöidensä on noudatettava toiminnassaan nuohouksesta annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä yleisiä työturvallisuusmääräyksiä.

Tulisijan ja hormin puhdistus sekä paloturvallisuuden tarkastus 

Pelastuslain mukaan (60 §) nuohouksessa puhdistetaan tulisija ja savuhormi niihin liittyvine osineen sekä tarkastetaan tulisijan ja savuhormin kunto. Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohouksesta.

Jos nuohooja havaitsee tulisijoissa ja savuhormeissa vikoja tai puutteita, joista voi aiheutua tulipalon vaara, on hänen ilmoitettava niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajalle ja pelastuslaitokselle.

Lisäksi jos nuohooja toteaa tikkaiden, kattokulkutien osien tai katon turvavarusteiden olevan sellaisessa kunnossa, ettei nuohoustyötä voida suorittaa turvallisesti, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajalle ja pelastuslaitokselle.

Nuohooja tarkistaa nuohouksen yhteydessä mm. että suojaetäisyydet ja eduspellin koko ovat oikeat, että tiilet ovat ehjiä ja että piippu sekä hormi on kunnossa. Lisäksi hän varmistaa talotikkaiden kiinnityksen ja kunnon.

Nuohousyrittäjät myös mm. tarkastavat ja puhdistavat ilmanvaihtojärjestelmiä, tekevät savuhormien tiiviyskokeita ja korjauksia sekä puhdistavat lämmityskattiloita. He neuvovat asiakkaita tulisijoihin, paloturvallisuuteen ja ilmanvaihtoon liittyvissä asioissa sekä ympäristön huomioimisessa. 

Nuohoojan ammattitutkinto

Nuohoojan ammatin harjoittajalta ja hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto (Pelastuslaki 63 §) tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettu nuohouksen osaamisala.

Nuohoojan ammattitutkintoa suorittava henkilö on koulutuksen aikana kolmen vuoden ajan kelpoinen toimimaan nuohoojana itsenäisesti, jos hän on suorittanut nuohoojan ammattitutkintoon kuuluvat tulisijojen ja savuhormien nuohousta ja kiinteistöjen turvallisuuden tarkkailua koskevat osiot. Nuohouspalvelujen tuottajan tulee riittävällä tavalla ohjata ja valvoa ammattitutkintoa suorittavan henkilön itsenäistä nuohoustyötä.

Nuohoojilla on kaksi tutkintoa: nuohoojan ammattitutkinto ja nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto, jotka perustuvat ammattitutkintolakiin. Molemmista tutkinnoista on laadittu omat perusteet, jotka opetushallitus on hyväksynyt.

Nuohoojien työ on monipuolista ja haastavaa sekä hyvän fyysisen kunnon vaativaa. Työturvallisuuteen panostaminen ja vankka ammattitaito ovat olennaisia. Nuohoojat päivittävät osaamistaan vuosittaisissa opintopäivissä ja erilaisissa täydennyskoulutuksissa. Lisätietoa alasta ja koulutuksesta Nuohousalan Keskusliiton sivuilta.

Julkaistu 18.1.2012 klo 14.16 , päivitetty 15.2.2021 klo 11.12

Aihealue:
  • Paloturvallisuus