Yrityksille ja yhteisöille

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Toiminnanharjoittajat, rakennusten omistajat ja haltijat ovat velvollisia pitämään rakennukset ja toiminnan turvallisina

Pelastuslain edellyttämät velvollisuudet koskevat muun muassa rakennuksen kunnossapitoa niin, että tulipaloja ja muita vaaratilanteita ei synny ja rakennuksesta päästään poistumaan turvallisesti ja tehokkaasti tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa. Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan on toimittava niin, että pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon ja pelastustoiminta tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa on mahdollista.

Lisäksi rakennukseen asennetut laitteistot, kuten automaattiset paloilmoitin- ja sammutuslaitteistot, alkusammutuskalusto, poistumisreittivalaistus ja väestönsuoja varusteineen on pidettävä toimintakunnossa. On myös huolehdittava omatoimisesta varautumisesta, nuohouksesta ja ilmanvaihtolaitteistojen huollosta sekä pelastussuunnitelman laadinnasta. Myös isoihin yli 200 hengen yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joissa esiintyy erityisiä henkilö- tai paloturvallisuusriskejä on laadittava pelastussuunnitelma.

Omatoiminen varautuminen tarkoittaa vaaratilanteiden syntymisen ennaltaehkäisemistä sekä varautumista henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen kaikenlaisissa vaaratilanteissa. Käytännössä omatoiminen varautuminen tarkoittaa siis omatoimisia toimenpiteitä turvallisuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.


TUNNISTA - toimintaan liittyvät riskit eli vaaran paikat ja mahdolliset onnettomuus- ja vaaratilanteet, joita voi toiminnassa tapahtua. Kirjaa tunnistettujen riskien johtopäätökset pelastussuunnitelmaan.

EHKÄISE - Poista vaaranpaikat esimerkiksi riskialttiit työkoneet ja työmenetelmät. Huolehdi
turvallisuusohjeista ja henkilöstön perehdytyksestä ja turvallisuuskoulutuksista. 

VARAUDU - Hanki rakennukseen ja toimintaan tarvittavat turvajärjestelyt ja suojavarusteet ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseksi. Hanki riittävät taidot onnettomuuden ja vaaratilanteen omatoimiseen sammutus- ja pelastustoimintaan sekä häiriötilanteista selviämiseksi ja toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

TOIMI OIKEIN - myös onnettomuus- tai vaaratilanteessa. Varoita, sammuta, pelasta, hälytä apua 112, estä lisävahingot ja opasta apu paikalle.

Julkaistu 4.1.2012 klo 16.24 , päivitetty 24.2.2012 klo 14.11

Aihealue:
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Turvallisuus