Kuntien ja kaupunkien varautuminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kunta tai kaupunki vastaa oman kuntansa varautumisesta sekä kunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta kaikissa turvallisuustilanteissa. Työkaluja kunnan jatkuvuudenhallinnan tueksi löytyy mm. Kuntaliiton sivuilta.

Kuntalain mukaisesti kunta hoitaa itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnan tulee myös kuntalain perusteella pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia. Lisäksi kunnilla on varautumisvelvoite valmiuslain mukaisesti.

Kunnanjohtaja sekä kunnanhallitus johtavat ja ohjaavat kuntansa varautumista ja valmiussuunnittelua sekä yhteen sovittavat ja valvovat kunnan eri toimialojen varautumista. Varautumisjärjestelyistä päävastuussa on kunnanjohtaja, sillä varautumisvelvoite seuraa aina virkavastuuta. Kunnanjohtaja voi käyttää apunaan tehtäväänsä nimettyjä henkilöitä. Lisäksi kunnan toimialat vastaavat kukin oman toimialansa varautumisesta ja etukäteisvalmisteluista.

Kunta varautuu laatimalla suunnitelmia, tekemällä etukäteisvalmisteluja, kouluttamalla henkilökuntaa ja harjoittelemalla mahdollisia häiriötilanteita varten.

Pelastuslaitoksen rooli kuntien varautumisessa

Pelastuslain mukaan pelastuslaitosten tehtävänä on tukea kuntien valmiussuunnittelua siten kuin pelastuslaitos on alueensa kuntien kanssa sopinut. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tukee alueensa kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua kulloinkin voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Vastuu kunnan varautumisesta ja valmiussuunnittelusta on kuitenkin kunnalla itsellään. Lisäksi pelastuslaitos toimii yhteistyössä alueensa muiden viranomaisten, yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa.

Julkaistu 22.5.2012 klo 13.50 , päivitetty 31.10.2017 klo 10.40

Aihealue:
  • Pelastuspalvelut, 
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Väestönsuojelu, 
  • Turvallisuus