Palotarkastus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Palotarkastuksella valvotaan pelastuslakiin ja muihin määräyksiin perustuvien velvoitteiden noudattamista ja annetaan neuvoja ja ohjeita turvallisuuden kehittämiseksi. Tavoitteena on ennaltaehkäistä tulipaloista ja muista onnettomuuksista aiheutuvia henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkoja sekä parantaa kohteen turvallisuuskulttuuria. 

Pelastuslaki määrittelee jokaiselle pelastuslaitokselle tehtävän valvoa sekä paloturvallisuuteen liittyvien yleisten velvoitteiden että toiminnanharjoittajia ja kiinteistön omistajia sekä haltijoita koskevien velvoitteiden noudattamista. Havaitut puutteet määrätään korjattavaksi ja tarvittaessa korjaustoimenpiteiden toteutumista valvotaan. Vakavat, välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet voivat johtaa toiminnan keskeyttämiseen.

Palotarkastuksella kohteen edustajana tulee pääsääntöisesti olla omistaja, haltija tai näille suoraan vastuussa oleva turvallisuusasioista vastaava henkilö, kuten esimerkiksi isännöitsijä, toimitusjohtaja, turvallisuuspäällikkö, suojelujohtaja tai tarkastettavan osaston toiminnasta vastaava henkilö.

Yleinen palotarkastus  tarkoittaa valvontasuunnitelman mukaisin määrävälein tehtävää palotarkastusta. Tarkastuksella valvotaan Pelastuslain  2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet) säännösten noudattamista. Kohde tarkastetaan asiakirjojen perusteella ja pistokokein, vastuu kohteen turvallisuudesta on aina kohteen omistajan ja haltijan. Palotarkastuksella annetaan turvallisuusneuvontaa sekä pyritään tukemaan kohteen omaa turvallisuuskulttuuria.

Ylimääräinen palotarkastus suoritetaan pelastusviranomaisen harkinnan mukaan, perusteena voi olla esimerkiksi:
- kiinteistön omistajan tai haltijan pyyntö
- nuohoojan, tarkastuslaitoksen tai toisen viranomaisen ilmoitus palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvistä puutteista
- epäily, että palo- ja henkilöturvallisuudessa on oleellisia puutteita.
- teematarkastus esimerkiksi suurmyymälöihin tai ravintoloihin

Erityinen palotarkastus suoritetaan uudisrakennus- tai saneerauskohteissa, kun kunnan rakennusvalvontaviranomainen on sen rakennusluvassa määrännyt suoritettavaksi. Ennen varsinaista erityistä palotarkastusta voidaan suorittaa ennakoivia erityisiä palotarkastuksia. Vastaava työnjohtaja varaa erityisen palotarkastuksen päivystävältä palotarkastajalta hyvissä ajoin ennen rakennuksen käyttöönottoa.  

Jälkitarkastus on tarkastus, jossa valvotaan, että palotarkastuksessa annettuja määräyksiä on noudatettu. Jälkitarkastus toimitetaan, kun on havaittu huomattavia tai toistuvia palo- tai henkilöturvallisuutta vaarantavia puutteita.
 

Yleisötilaisuuden palotarkastus on ennen yleisötilaisuuden alkamista suoritettava palotarkastus, jossa tarkastetaan tapahtuman turvallisuusjärjestelyt.

Aluevalvonta on pelastusviranomaisen suorittamaa valvontaa, jossa tehdään ulkopuolisia havaintoja kohteen turvallisuudesta. Havaintojen perusteella kohteeseen jätetään kirjallinen korjauskehotus ja -ohjeita. Aluevalvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota pelastusteihin, osoitenumerointiin, tonttien opastauluihin ja tuhopolttojen torjuntaan sekä vesiposteihin. Aluevalvontaa voidaan suorittaa myös julkisilla alueilla.

Valvontatoiminta on kuvattu valvontasuunnitelmassa

Valvontasuunnitelma perustuu pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen sekä paikalliseen riskienarviointiin. Valvontasuunnitelmassa on kuvattu valvontatoiminnan sisältö, valvontayhteistyö muiden viranomaisten kanssa sekä valvontaan käytettävät resurssit ja valvontatoiminnan vaikuttavuuden ja suunnitellun valvonnan toteutumisen seuranta.

Palotarkastukset ovat edelleen keskeinen osa pelastuslaitoksen valvontatoimintaa. Nyt palotarkastuksia voidaan valvontasuunnitelman myötä kohdentaa paremmin niihin kohteisiin, joissa henkilövahinkojen tai suurten omaisuusvahinkojen riski on suuri. Valvontasuunnitelmassa on määritelty erilaisten kohteiden valvontavälit, asuinrakennuksia lukuun ottamatta valvontaväli on 1-5 vuotta. Valvontaväliä voidaan muuttaa kohdekohtaisen riskinarvioinnin perusteella.

Valvontakohteiden palotarkastukset muuttuivat maksullisiksi vuoden 2013 alusta alkaen, mutta asuinrakennusten yleiset palotarkastukset pysyvät maksuttomina. Palotarkastuksen taksa vahvistetaan pelastuslaitoksen johtokunnassa.

Valvontasuunnitelma (pdf, 517 Kt)

Julkaistu 9.1.2012 klo 10.05 , päivitetty 3.2.2021 klo 8.23

Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Pelastuspalvelut, 
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Turvallisuus