Taloyhtiön turvallisuuden aakkoset

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Autosuojat

Yhteiskäytössä olevissa yli 60m2:n autosuojissa ei saa säilyttää muuta kuin moottoriajoneuvoja.
Yhteisten autotallien ja -katosten säilytyksen maksimimäärät koskevat koko autosuojaa, ei yksittäisiä autopaikkoja.

Jätekatokset

Jätekatokset ja paperinkeräysastiat houkuttelevat tuhopolttajaa. Tuhopolttojen lisäksi roska-astioita palaa huolimattoman tulenkäsittelyn takia. Tulipalo pääsee usein rakennuksen lähelle sijoitetusta roska-astiasta leviämään asuinrakennukseen tai autosuojaan ja voi aiheuttaa suuret henkilö- ja omaisuusvahingot. Tuhopolttojen estämiseksi pihalla olevat roska-astiat ja jätekatokset on sijoitettava tai suojattava siten, ettei mahdollinen tulipalo pääse leviämään niistä muihin rakennuksiin. Roska-astioiden ja jätekatosten turvaetäisyydet

Luonnononnettomuudet

Luonnononnettomuuksiin kannattaa varautua ennalta muun muassa huolehtimalla pihapuiden kunnosta.  Rakennuksen omistaja ja haltija on velvollinen pitämään myös rakennuksen ympäristön sellaisessa kunnossa, ettei siitä aiheudu vaaraa.

Opastaulu, osoitenumerot

Näkyvät ja selkeät osoitenumeroinnit ja opastaulut varmistavat avun perille löytämisen. Kahdelle tai useammalle samalla tontilla olevalle rakennukselle tulee olla tonttiopastetaulut. Opastetauluista ilmenee rakennusten sijainti, porrashuoneet, katuosoitteet, pihatiet alueella ja olet tässä -paikka sekä ajoväylät, jotka soveltuvat hälytysajoneuvoille (pelastustie). Lisäksi ajoväylien mahdolliset painorajoitukset on merkittävä. Opastetaulut sijoitetaan parkkipaikalle tai sisääntuloteiden varteen.

Vain sairasauton mitoituksen täyttävää ajoreittiä ei merkitä pelastustiekilvellä vaan se merkitään opastauluun. Opastaulu tulee olla riittävän suuri, jotta keskeiset asiat nähdään nousematta autosta. Opastaulu tulee sijoittaa ajoreitin välittömään tuntumaan ja tarvittaessa se on valaistava. Huolehdi myös talo- ja asuntokohtaisista numeroinnista.

Palo-osasto

Palo-osasto on rakennuksen osa, josta palon ja savun leviäminen pyritään estämään rakenteellisten ratkaisujen avulla. Palo-osastoinnin tärkein tehtävä on mahdollistaa turvallinen poistuminen. Palo-osastoja ovat esimerkiksi porrashuoneet, asuinhuoneistot, autosuojat, kattilahuone ja suuret varastot. Palo-osastoinnit jaetaan käyttötapa-, kerros-, ja pinta-alaosastointiin. Palo-osastoinnin tarkoitus on rajoittaa palon ja savun leviämistä ja siten vähentää palovahinkoja ja turvata rakennuksesta poistuminen.

Palo-ovi

Palo-ovi on eri palo-osastojen välissä oleva ovi, joka estää paloa ja savua leviämästä toiseen palo-osastoon. Palo-ovea ei saa pitää auki, sen tulee myös sulkeutua ja salpautua itsestään. Mikäli palo-ovea halutaan pitää auki jokapäiväisen toiminnan ja käytön vuoksi, tulee palo-ovi varustaa automaattisella savuun reagoivalla suljinlaitteistoilla, joka sulkee oven itsestään tulipalotilanteessa.

Palovaroittimet

Asukas on velvollinen hankkimaan asuntoon tarvittavat palovaroittimet ja pitämään ne toimintakunnossa. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos suosittelee palovaroittimien asentamista myös kerrostalojen porrashuoneisiin ja yleisiin tiloihin.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on laadittava kaikkiin vähintään kolmen asuinhuoneiston asuinrakennuksiin. Pelastussuunnitelmassa kerrotaan vaarojen ja riskienarvioinnin johtopäätelmät sekä rakennuksen ja toiminnan turvallisuusjärjestelyistä. Lisäksi siinä annetaan toimintaohjeet asukkaille ja muille henkilöille onnettomuus ja vaaratilanteiden varalle ja kerrotaan muista mahdollisista omatoimisen turvallisuuden ylläpitämisen toimenpiteistä.

Pelastustie

Pelastustie on ajotie tai muu kulkuyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät tulipalon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja. Pelastustien esteettömyys on tärkeää kerrostaloasuntojen poistumisen kannalta. Pelastustie vaaditaan kaikille yli kolme kerroksisille rakennuksille ja asuntojen varateille, jotka sijaitsevat yli 10 metrin korkeudessa.  Pelastustielle pysäköinti tai pelastustien talvikunnossapidon laiminlyönti voi vaarantaa ihmishenkiä.

Tikasautolle tulee järjestää nostopaikat siten, että pelastaminen onnistuu kaikista kolmatta kerrosta korkeammalla sijaitsevista poistumisosastoista, joihin on suunniteltu pelastuslaitoksen toimintaa edellyttävä varatie. Maanpäällinen kerros lasketaan paloteknisessä mielessä kerrokseksi. Jos kohde sijaitsee pelastuslaitoksen tikasauton 10 minuutin toimintavalmiusalueen ulkopuolella, tulee kohteen pelastustiejärjestelyistä neuvotella pelastusviranomaisen kanssa erikseen.


Porrashuone

Porrashuone on palo-osastoitu poistumisreitti eli uloskäytävä. Porrashuoneessa ei saa säilyttää tavaraa (ei edes asuntokohtaisia kynnysmattoja eikä lastenvaunuja). Porrashuone on pidettävä kulkukelpoisena ja esteettömänä.

Sähkökatkot

Taloyhtiön kannattaa varautua pitkiin sähkökatkoksiin. Asukkaiden tulee varata koteihin muun muassa paristokäyttöisiä taskulamppuja ja radio sähkökatkojen varalle.

Talvikunnossapito

Talvella taloyhtiön turvallisuutta edistää hyvä ja toimiva talvikunnossapito. Lumiesteet tulee pitää kunnossa ja on huolehdittava kulkureittien riittävästä hiekoituksesta ja aurauksesta.

Tavaroiden säilytys

Tavaroita sekä palavia nesteitä ja kaasuja tulee säilyttää lakien ja määräysten mukaan niille varatuissa paikoissa.

Varastot

Varastot ovat omia palo-osastoja. Sulje ovet ja huolehdi, että ne ovat normaalikäytössä kiinni. Tarkista taloyhtiön järjestyssäännöistä mitä taloyhtiösi ulkovälinevarastossa saa säilyttää.

Vesivahingot

Pienestä pisarasta voi tulla iso vahinko. Taloyhtiön kannattaa varautua vesivahinkojen torjuntaan. Asukkaan tulee olla huolellinen astianpesukoneen, pyykinpesukoneen sekä kylmälaitteiden kanssa, ettei vesivahinkoja tapahtuisi.

Väestönsuoja

Väestönsuoja on rakennuksessa oleva erityinen tila tai erillinen rakennus, joka on tarkoitettu suojaamaan asukkaita esimerkiksi mahdollisen kaasu- tai myrkkyvuodon, aseellisen hyökkäyksen tai radioaktiivisen laskeuman uhatessa. Väestönsuoja on rakennettava rakennusta tai rakennusryhmää varten, jonka pinta-ala on vähintään 1200 m2 ja siinä asutaan tai työskennellään pysyvästi. Väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnissa.

Ympäristö

Taloyhtiön turvallisuudessa on syytä huomioida ympäristöstä mahdolliset aiheutuvat riskit. Riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi vesistöt, moottoritiet, rautatiet, suurteollisuus sekä vaaralliset aineet.

Kerrostalon paloturvallisuusopas (pdf, 794 Kt)

Julkaistu 20.3.2012 klo 13.25 , päivitetty 24.9.2019 klo 17.38

Aihealue:
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Turvallisuus