Tulityöt

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tulityöt ovat palovaaraa aiheuttavia töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä.

Tulityöturvallisuus edellyttää aina paloriskin arviointia ja tarvittavien turvallisuustoimenpiteiden toteutusta. Tulityön aikana on huolehdittava, että tulityöluvassa sovitut työnaikaiset turvatoimet toteutuvat ja että työympäristön paloriski ei ole muuttunut.

Tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella. Tulitöitä voidaan tehdä vakinaisella tai tilapäisellä tulityöpaikalla.

Varmista tulityöpaikan turvallisuus

Tulityöt on tehtävä vakituisella tulityöpaikalla aina kun se on mahdollista. Vakituinen tulityöpaikka on tulitöiden tekemiseen erityisesti varattu palo-osasto tai muu ympäristöstään rajattu alue, jossa tulitöitä voidaan tehdä turvallisesti. Kaikki muut tulityöpaikat ovat tilapäisiä tulityöpaikkoja, joilla on kiinnitettävä erityistä huomiota paloturvallisuuteen. Katto- ja vedeneristysalan tulityöpaikat ovat aina tilapäisiä tulityöpaikkoja.

Katto- ja vedeneristysalan tulityötä saa tehdä vain henkilö, jolla on voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti. Myös tilapäisellä tulityöpaikalla työskentely edellyttää tulityökorttia.

Varovaisuus ja huolellisuus tulitöissä

Pelastuslaissa on huomioitu varovaisuus ja huolellisuus tulenkäsittelyssä koskien myös tulitöiden tekemistä. Laissa sanotaan, että ryhdyttäessä tulityöhön tai muuhun korjaustyöhön, josta voi aiheutua tulipalon tai muun onnettomuuden vaara on huolehdittava riittävistä varotoimista.

Riittävät varotoimet on määritelty muun muassa SFS-standardissa 5900:2011, Tulitöiden paloturvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustöissä. Standardi sisältää ohjeita tulitöitä tekeville ja valvoville henkilöille ja siinä on määritelty tulitöissä tarvittavia turvatoimia. Standardi koskee tulitöistä aiheutuvien henkilö- ja omaisuusvahinkojen torjumista tilapäisillä tulityöpaikoilla.

Standardi ei kuitenkaan koske katto- ja vedeneristysalan tulitöitä. Finanssialan Keskusjärjestön Tulityöt suojeluohje 2014 on yhteneväinen standardin kanssa. Suojeluohjeessa annetaan vaatimukset myös katto- ja vedeneristysalan tulitöistä aiheutuvien palovahinkojen torjumiseksi.

Tulityöt turvallisuusohje Finanssiala
Julkaistu 14.2.2012 klo 12.29 , päivitetty 8.9.2017 klo 17.17

Aihealue:
  • Paloturvallisuus, 
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Turvallisuus