Vaaralliset kemikaalit ja räjähteet

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kemikaalien ja nestekaasun käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen. Toiminnan laajuus määritellään kemikaalien vaarallisuuden ja määrän perusteella. Ohjeita ja laskuri toiminnan laajuuden määrittelyyn löytyy Tukesin sivuilta. Kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen.

Esimerkki:
Kun nestekaasun määrä on 200 kg - 5 t , on kyseessä nestekaasun vähäinen varastointi, jolloin ilmoitus varastoinnista tehdään pelastuslaitokselle. Suuremmista määristä ilmoitus tehdään Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Ilmoitus pelastusviranomaiselle kemikaalien ja nestekaasun vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tulee tehdä alla olevalla lomakkeella. Lomake postitetaan osoitteella: Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, PL 6700, 02070 ESPOO tai sähköpostilla pelastuslaitos(AT)espoo.fi. Kuoreen merkintä: Kemikaali-ilmoitus.

Lomake: Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi (doc, 178 Kt)

Palavien nesteiden ja palavien kaasujen säilytys myymälärakennuksessa

Myymälöissä ja kauppakeskuksissa palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen enimmäismäärä riippuu kohteen suojaustasosta ja vaarallisten kemikaalien vaaraluokituksesta. Palavien nesteiden ja syttyvien kaasujen määrät on pidettävä myymälätiloissa mahdollisimman pieninä. Nestekaasua saa myymälän sisällä olla enintään 25 kilogrammaa. Myymälärakennuksessa voi lisäksi olla myymälähuoneesta erillään olevia aerosolien, palavien nesteiden taikka nestekaasun varastoja, jotka muodostavat oman paloteknisen osaston. Palavan nesteen leviäminen myymälähuoneistossa palavan nesteen säilytykseen varatun paikan ulkopuolelle tulee estää esim. valuma-altailla. (Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015).

Valtakunnalliseen käyttöön laaditut ohjeet ja lomakkeet on koottu pelastuslaitokset.fi -sivustolle.

Julkaistu 27.6.2012 klo 10.06 , päivitetty 2.9.2020 klo 11.41

Aihealue:
  • Turvallisuusluvat