Ohjeita tapahtuman järjestäjälle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Alkusammutuskalusto

Yleisöä kesäfestivaaleilla.

Yleisötapahtuman järjestäjän on varattava tapahtumaan riittävä määrä tarkoitukseen soveltuvaa alkusammutuskalustoa. Alkusammutuskaluston tulee olla oikein sijoiteltua sekä esteettömästi saatavilla ja sen sijainti on opastettava.

Ensiapu

Ensiapuvalmiuden tarkoituksena on antaa ensiapua loukkaantuneille ja sairastuneille tapahtumapaikalla. Tapahtumanjärjestäjällä on velvollisuus varata tapahtumaan sen luonteesta riippuen riittävä ensiapuvalmius. Yksiselitteistä tapahtuman ensiapuhenkilöstön määrää ei ole olemassa, joten ensiapuhenkilöstön määrä tulee suhteuttaa tapahtuman henkilömäärään, riskeihin sekä alueen kokoon.

Henkilömäärä

Kokoontumistilan maksimihenkilömäärä on määritetty rakennusluvassa. Maksimihenkilömäärään vaikuttavat rakennuksen paloluokka, pinta-ala ja uloskäytävien leveys. Tapahtumatilan rakennusluvan mukaista maksimihenkilömäärää tai ulkotapahtuman laskennallista maksimihenkilömäärää ei saa ylittää.

Ilotulitteet

Ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettava paikkakunnan poliisille vähintään 14 vuorokautta ennen näytöksen järjestämistä. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi näytöksen paikka, tarkka ajankohta ja millaisia välineitä näytöksessä aiotaan käyttää, varotoimenpiteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä käyttäjien henkilötiedot.

Käyttötarkoituksesta poikkeavat tilat

Yleisötapahtumat pyritään ensisijaisesti järjestämään kokoontumiseen tarkoitetussa ja suunnitellussa tilassa, kuten ravintolassa, teatterissa tai urheilu- ja monitoimihallissa. Mikäli yleisötapahtuma halutaan järjestää käyttötarkoitukseltaan poikkeavassa tilassa, kuten teollisuushallissa tai työpaikkatilassa, on tapahtumanjärjestäjän varmistuttava siitä, että tapahtuma voidaan järjestää kyseisessä tilassa turvallisesti. Kaikki tilat eivät sovi yleisötapahtuman järjestämiseen edes erityisjärjestelyjen avulla.

Nestekaasu

Nestekaasun säilytysmäärät on pidettävä mahdollisimman pieninä. Mikäli yleisötapahtumassa käsitellään tai varastoidaan nestekaasua yli 200 kiloa, on käsittely ja varastointi ilmoituksenvaraista. Lomake: Kemikaali-ilmoituslomake

Pelastustiet

Pelastustie on hälytysajoneuvoille tarkoitettu ajotie. Pelastustiet tulee pitää pelastustiet ajokelpoisina ja esteettöminä koko tapahtuman ajan.  Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. Suurissa yleisötapahtumissa pelastusteiden tulee näkyä pelastussuunnitelman yhteydessä olevassa karttaliitteessä.

Poistumisjärjestelyt

Rakennuksesta ja yleisötapahtuma-alueelta tulee voida turvallisesti poistua tulipalossa tai muussa hätätilanteessa. Rakennuksen jokaiselta poistumisalueelta sekä tapahtuma-alueelta tulee lähtökohtaisesti olla vähintään kaksi erillistä, tarkoituksenmukaisesti sijoitettua uloskäytävää. Uloskäytävien yhteenlaskettu vähimmäisleveys lasketaan tilan tai tapahtuman henkilömäärän mukaan.

Pyrotekniset erikoistehosteet

Pyroteknisten tehosteiden käytöstä vastaa aina ammattipyroteknikko. Ilmoitus pyroteknisten tehosteiden (esim. kipinäsuihkut, kaasuliekit) käytöstä on tehtävä pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua.

Sähköturvallisuus

Yleisötilaisuuksissa käytetään usein tilapäisiä sähköasennuksia. Tilapäiset sähköasennukset on suunniteltava sekä toteutettava sähköturvallisuusmääräykset huomioiden. Ulkotiloissa tulee käyttää vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja.

Tilapäiset rakennelmat

Varmista, että tilapäiset rakennelmat ovat turvallisia, tukevia ja valmistajan ohjeen mukaan koottuja. Huomioi ulkotapahtumissa erityisesti maaperän kantavuus, tuuliolosuhteet, tulvavaara ja sähköturvallisuus.

Tuliesitys

Tuliesitys yleisötapahtumassa vaatii kiinteistön omistajan/haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan. Tuliesityksen järjestäjän on tehtävä ilmoitus esityksestä pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tuliesityksen vastuuhenkilö huolehtii siitä, että tulta käsitellään huolellisesti ja turvallisesti.

Julkaistu 31.10.2014 klo 10.48 , päivitetty 2.9.2020 klo 10.53

Aihealue:
  • Turvallisuusohjeet, 
  • Yleisötilaisuudet