Räddningsplaner

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Enligt räddningslagen är företag och sammanslutningar skyldiga att för egen säkerhet, vid behov, uppgöra räddningsplaner.

Ombesörjandet av säkerheten är av stor betydelse för den enskilda medborgarens vardag, så även för företag, sammanslutningar, inrättningar och ämbetsverk i deras dagliga funktioner.

Räddningsplanen bör hållas uppdaterad och därom bör på erfoderligt sätt meddelas byggnadens sakägare samt övriga objekts innevånare och arbetstagare eller övriga, som bör delta i uppgörande av räddningsplanen.

Räddningsplan för bostadshus

En räddningsplan måste göras upp för bostadsbyggnader som omfattar minst tre bostadslägenheter. Att utarbeta en räddningsplan och hålla den uppdaterad är ett viktigt verktyg för den egna beredskapen i bostadsfastigheter. Målet med planen är att stöda riskidentifiering, säkerhetsarbete och beredskap att agera vid olyckor i enskilda bostadsfastigheter. Räddningsplanen är inte ett dokument som har ett standardinnehåll utan den upprättas utgående från fastighetens särdrag och risker. Det är viktigt att räddningsplanen i första hand får ett innehåll som tjänar säkerhetsarbete i praktiken och uttryckligen beaktar de frågor som är ändamålsenliga för utvecklingen av säkerheten i bostadsfastigheten.

Räddningsplan för bostadshus (Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland)

Den nya räddningslagen trädde i kraft 1.7.2011.

Räddningsplan för publiktillställningar

I räddningslagen (379/2011) finns ett krav på att uppgöra en räddningsplan för offentliga tillställningar och andra evenemang som kan vara förenade med avsevärd risk för människors säkerhet eller brandsäkerheten på grund av ett stort antal deltagare (minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt) eller av någon annan särskild orsak.

Räddningsplan för publiktillställingar (Word, doc)

Guide (Opas pienen yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadintaan, på finska)

Daghemmets räddningsplan

Syftet med räddningsplanen är att hjälpa och råda daghemmets ansvarspersoner, personalen och barnen i förebyggande av eldsvådor, olyckor och övriga farliga situationer samt avlägsna övriga risker för personsäkerheten.

Daghemmets räddningsplan

Räddningsplan för läroanstalten

Räddningsplan för läroanstalten

Publicerad 26-03-2012 kl. 11.04 , uppdaterad 05-11-2015 kl. 16.44

Ämne:
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Evenemang för allmänheten, 
  • Säkerhet