Distriktssotningen upphör i Västra Nyland år 2018

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
16-06-2017 kl. 14.00

Direktionen för Västra Nylands räddningsverk beslutade 8.6.2017 att systemet med distriktssotning i Västra Nylands räddningsverks område upphör i början av 2018. Sotningen ordnas från den 1 januari 2018 på avtalsbasis (med ett avtal mellan kommuninvånaren och tjänsteproducenten). De gällande sotningsavtalen mellan räddningsverket och distriktssotarna upphör den 31 december 2017.

I det nuvarande systemet med distriktssotning har sotaren tagit kontakt med kunden och erbjudit en sotningstid områdesvis enligt sin arbetsplan. I fortsättningen måste kunden själv välja och beställa sotningsföretagare. Information om sotare i området finns bl.a. i lokaltidningar och på webben. Företagare inom sotningsbranschen finns till exempel på adressen www.nuohoojat.fi. Sotaren ska ha yrkesexamen för sotare.

Enligt 59 § i räddningslagen 379/2011 beslutar det lokala räddningsväsendet hur sotningstjänsterna ska ordnas i dess område. Sotningstjänsterna kan ordnas som räddningsverkets eget arbete, skaffas av en annan tjänsteproducent (s.k. distriktssotning) eller också kan det tillåtas att ägaren eller innehavaren av en byggnad ingår avtal om sotning med en tjänsteproducent. Från början av 2018 används den sistnämnda avtalsbaserade modellen.

Ändringen beror på en kommande lagreform

Räddningsverkets direktions beslut och behovet att ändra sotningssystemet beror på inrikesministeriets pågående reform av bestämmelserna om sotning. Läs mer på inrikesministeriets websida

Inom området för Västra Nylands räddningsväsende finns sammanlagt 18 sotningsdistrikt. Sjundeå sotningsdistrikt övergick till avtalsbaserad sotning år 2016 efter att distriktssotaren gick i pension. Inom social- och hälsovårdsreformen, landskapsreformen och reformen av räddningsväsendet avser man att slå ihop räddningsverken i Helsingfors, Mellersta Nyland, Östra Nyland och Västra Nyland den 1 januari 2020.  I Östra Nyland och Mellersta Nyland har man redan tidigare upphört med systemet med distriktssotning. Västra Nyland och Helsingfors övergår till avtalsbaserad sotning i början av 2018.

Skyldigheterna för byggnadens ägare och innehavare ändras inte

Byggnadens ägare och innehavare har ansvaret för sotningen också enligt den nya lagpropositionen. För tillfället ska sotning utföras årligen i bostadsfastigheter och vart tredje år i fritidsbostäder.

Sotning är viktigt med tanke på brandsäkerheten. Dessutom är en ren och sotad eldstad effektivare och miljövänligare. Innan man beställer en sotare lönar det sig att försäkra sig om att stegar och takbryggor är i skick och att sotaren tryggt kan röra sig på fastighetens tak. Se närmare anvisningar på adressen www.lup.fi/sv-FI/Sakerhet_i_vardagen/Sotning_och_eldstader. Det lönar sig att komma överens om sotningen tillsammans med grannarna. Det är sannolikt förmånligare för kunden om sotaren på samma gång kan sköta alla hus i närområdet. Det är bra att med sotaren komma överens om priset på förhand.

Ytterligare upplysningar:

Räddningsverkets direktions beslutsprotokoll (på finska)

Räddningslag (Finlex)

Bestämmelser om sotning ses över, inrikesministeriet

Nuohooja työssään, takan edessä ja talon katolla, kahden kuvan yhdistelmä.


Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhet