Distriktssotningen upphör i Västra Nyland i början av 2018

22.12.2017 kl. 14.47

Sotningen ordnas i Västra Nyland samt i övriga Nyland från 1.1.2018 på avtalsbasis, det vill säga med ett avtal mellan kommuninvånaren och tjänsteproducenten. Hittills har området varit indelat i sotningsditrikt som namngivna sotningsföretagare har tagit hand om enligt avtal som ingåtts med räddningsverket och enligt räddningsverkets taxor. De gällande sotningsavtalen mellan räddningsverket och distriktssotarna upphör 31.12.2017 och samtidigt upphör systemet med distriktssotning.

Det som ändras för en invånares del är att distriktssotaren tidigare har kontaktat kunden och erbjudit sotningstid områdesvis enligt sin egen arbetsplan men i fortsättningen ska kunden själv välja och beställa sotningsföretagare. Enligt räddningslagen är ägaren av en byggnad skyldig att se till att sotning utförs regelbundet. I bostäder som används för stadigvarande boende ska eldstäder sotas årligen, i fritidsbostäder vart tredje år. Sotningen kan också i fortsättningen genomföras endast av en yrkeskunnig sotare som har yrkesexamen för sotare eller specialyrkesexamen för sotarmästare. Företagare inom sotningsbranschen finns till exempel på adressen www.nuohoojat.fi. Uppgifter om sotare i närområdet finns också bl.a. i lokaltidningar och en del av sotarna skickar också sina egna broschyrer till kunderna.

Sotning förbättrar brandsäkerheten

Sotning är viktigt med tanke på byggnadernas brandsäkerhet. En regelbunden sotning håller eldstäder och rökkanaler i gott skick och motverkar sotbränder. Sotbränder har blivit vanligare. I sotbränder fattar sotet som samlats i rökkanalerna eld och risken är att byggnadens konstruktioner börjar brinna. En ren och sotad eldstad är effektivare och miljövänligare. Sotarna är experter på att berätta om eldstädernas och rökkanalernas skick samt om eventuella säkerhetsbrister såsom otillräckliga skyddsavstånd eller gnistskydd som saknas.

Innan man beställer en sotare lönar det sig att försäkra sig om att stegar och takbryggor är i skick och att sotaren tryggt kan röra sig på taket. Se närmare anvisningar på adressen www.lup.fi/sv-FI/Sakerhet_i_vardagen/Sotning_och_eldstader. Man kan komma överens om sotningen tillsammans med grannarna. Det är sannolikt förmånligare för kunden om sotaren på samma gång kan sköta alla hus i närområdet. Det är bra att med sotaren komma överens om priset på förhand. Det är också bra att anteckna i kalendern när sotningen har gjorts så att man kommer ihåg att beställa följande sotning i rätt tid.

Bakgrund: reformen av lagstiftningen om sotning

Enligt 59 § i räddningslagen 379/2011 beslutar det lokala räddningsväsendet hur sotningstjänsterna ska ordnas i dess område. Sotningstjänsterna kan ordnas som räddningsverkets eget arbete, skaffas av en annan tjänsteproducent (s.k. distriktssotning) eller också kan det tillåtas att ägaren eller innehavaren av en byggnad ingår avtal om sotning med en tjänsteproducent. Direktionen för Västra Nylands räddningsverk beslutade 8.6.2017 att systemet med distriktssotning upphör och att det vid ingången av 2018 övergås till en avtalsbaserad modell. Bakgrunden till beslutet och ändringsbehovet är inrikesministeriets projekt för förnyande av lagstiftningen om sotningstjänster. Målet med reformen är ett mer flexibelt sotningssystem.

Inom social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen avser man att slå ihop räddningsverken i Helsingfors, Mellersta Nyland, Östra Nyland och Västra Nyland den 1 januari 2020. I Östra Nyland och Mellersta Nyland har systemet med distriktssotning upphört redan tidigare. Helsingfors och Västra Nyland övergår till ett avtalsbaserat system samtidigt. Sotningssystemet är enhetligt i hela Nylands område från början av 2018.

Reform av bestämmelser om sotning, inrikesministeriet
Räddningslag, Finlex
Räddningsverkets direktion, protokoll 8.6.2017 (på finska)
lup.fi > sotning


Ämne:
  • Säkerhet