För företag och samfund

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Verksamhetsutövarna, ägaren och innehavaren till byggnader är skyldiga att hålla byggnaderna och aktiviteten säkra.

Skyldigheten, vilken Räddningslagen förpliktar är bland annat att fastigheten hålls i ett sådant skick att bränder eller andra farosituationer inte uppstår. Dessutom bör det vara möjligt att kunna utrymma byggnaden tryggt vid en brand eller olycka.

Verksamhetsutövarna, ägaren och innehavaren bör också ta i beaktandet att räddningspersonalens säkerhet är beaktad och att det är möjligt att angripa vid en eventuell brand eller olycka.

Dessutom bör alla säkerhetsanläggningar t.ex. automatiskt brandalarm, släckningsanläggningar, förstahandssläckningsutrustning, utgångarnas vägledning och befolkningsskydd hållas funktionsdugliga. Det är också viktigt att sköta om den egna beredskapen, sotningen och servicen på ventilationsanläggningar och utarbeta en räddningsplan. Även till stora evenemang med över 200 personer och till övriga tillställningar eller funktioner där det förekommer person- eller brandrisk bör det uppgöras en räddningsplan.

Med egenberedskap menas det att förebygga farosituationer och förbereda sig för att skydda personer, egendom och natur. I praktiken betyder detta att driva aktiva aktioner för att främja och bibehålla säkerheten.

IDENTIFIERA - riskerna i din verksamhet. Detta innebär att hitta faroplatserna och möjliga olycks- och farosituationer. Anteckna de kända riskerna i räddningsplanen.

FÖREBYGG - Avlägsna faroplatserna t.ex. de farliga maskinerna och arbetsätten. Sköt om att personalen har möjlighet att bekanta sig med säkerhetsanvisningarna och delta i säkerhets utbildning.

VAR BEREDD - Skaffa till fastigheten och verksamheten tillräckligt med säkerhetsanordningar för att skydda människor, egendom och natur. Skaffa dig tillräckliga kunskaper att agera vid en brand eller olycksituation och för att återställa verksamheten så fort som möjligt.

HANDLA RÄTT - vid en olycks- och farosituation. Varna, släck, rädda, ring hjälp 112, begränsa tilläggskador och vägvisa hjälpen fram.

Publicerad 11-02-2012 kl. 13.02 , uppdaterad 19-09-2012 kl. 15.15

Ämne:
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Säkerhet