Beredskap inom kommunerna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Kommunen eller staden ansvarar för beredskapen inom den egna kommunen samt för förmågan att producera tjänster för kommunborna i alla säkerhetssituationer.

Kommunen sköter de uppgifter som den har åtagit sig och som stadgas för den i lag, uppger kommunallagen. Enligt lagen ska kommunen också främja välfärden bland sina invånare. Dessutom är kommunerna skyldiga att bereda sig för undantagsförhållanden, i enlighet med beredskapslagen. Det är alltså motiverat att säga att beredskapen i kommunerna är i nyckelposition med tanke på beredskapen i sin helhet. Om en kommun inte kan garantera levnadsmöjligheterna och säkerheten för sina invånare, kan en enskild invånare snabbt komma i en mycket svår situation.

Med tanke på beredskapen i kommunen har ledningsgruppen och kommunstyrelsen en viktig position.

Kommundirektören och kommunstyrelsen leder och handleder beredskapen och beredskapsplaneringen inom kommunen. Dessutom sammanfogar och övervakar de beredskapen inom de olika sektorerna i staden. Kommundirektören bär huvudansvaret för att ordna beredskapen, eftersom beredskapsskyldigheten alltid följer tjänsteansvaret. Kommundirektören kan utnyttja hjälp från personer som han utsett till uppgiften.

Trots att kommundirektören ansvarar för hela kommunens beredskap och beredskapsplaneringen bär också varje sektor i kommunen ansvar för beredskapen och förberedelserna inom den egna sektorn. Beredskapen och förberedelserna i kommunen styrs av gällande lagstiftning, anvisningar från den egna administrationen samt kommunstyrelsens beslut och riktlinjer.

Till kommunens beredskapsarbete hör att göra upp beredskapsplaner, förhandsförberedelser, att utbilda personal och att hålla övningar inför eventuella kriser.

Den viktigaste funktionen vid förberedelserna har beredskapsplaneringen, som omfattar planering av beredskap och sker under normala förhållanden. Beredskapsplaneringen leder till en beredskapsplan, som redogör för den inverkan specialsituationer, störningar och undantagstillstånd har på kommunens uppgifter och verksamhet, för hur verksamhetens kontinuitet tryggas, för eventuella samarbetspartner samt för åtgärder för att återgå till normaltillståndet.

Ofta delas beredskapsplanen för kommunen upp i två delar, en allmän del och en som omfattar sektorernas planer. Sektorerna och deras uppbyggnad varierar en aning mellan olika kommuner, men ofta omfattar de bildningssektorn, tekniska sektorn samt social- och hälsovårdssektorn. Dessutom kan de sektorsvisa beredskapsplanerna också omfatta en plan för centralförvaltningen samt en plan för dagligvaruförsörjningen, som också kan ingå i någon av de sektorsvisa planerna. Dessutom gäller det att i allt högre grad inom kommunkoncernernas beredskap också beakta beredskapen inom dotterbolag, sammanslutningar, affärsverk samt intressentgrupper och företag som erbjuder köpta tjänster. De utgör tillsammans kommunens beredskapsplan i sin helhet. Den allmänna delen av beredskapsplanen, de sektorsvisa delarna samt samarbetspartnernas beredskapsplaner får inte vara motstridiga med varandra.

Räddningsverkets roll är att stöda kommunen och kommuninvånarna

De olika säkerhetsmyndigheterna i kommunen, till exempel räddningsverket, bereder sig för att producera sina tjänster och skydda kommunbor, egendom och miljö under alla säkerhetssituationer.

Ofta är räddningsverkets roll inom arbetet med beredskapen i en kommun att fungera som sakkunnigorganisation i kontakt med kommunen. Enligt den nya räddningslagen ska räddningsverken stöda beredskapsplaneringen i kommunerna på så sätt som räddningsverket kommit överens om med kommunerna i området. Västra Nylands räddningsverk har ett nära samarbete inom beredskap med kommuner, andra myndigheter, företag och andra aktörer i området. Räddningsverket stöder också beredskapen i dessa så långt resurserna räcker till. Det egentliga ansvaret för beredskap och beredskapsplanering finns dock alltid hos kommunerna och de övriga aktörerna.

Publicerad 21-10-2013 kl. 13.24 , uppdaterad 31-10-2017 kl. 10.43

Ämne:
  • Räddningstjänster, 
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Befolkningsskydd, 
  • Säkerhet