Ta hand om dig själv och dina grannar!

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

För säkerheten i ett husbolag ansvarar byggnadens ägare och husbolagets styrelse, men dessutom alla som bor i huset.

Varje invånare i ett husbolag påverkar säkerheten bland grannarna. Genom att handla på rätt sätt kan du rädda din grannes liv.

Var försiktig och omsorgsfull med eld, se till att brandvarnaren fungerar och använd de gemensamma lokalerna på rätt sätt. Stäng branddörrar efter dig och förvara redskap och andra föremål på deras rätta platser. Om en grannes brandvarnare larmar försök snabbt ta reda på om det gäller en riktig brand och ring vid behov nödnumret 112.

Husbolaget måste utreda riskerna i husbolaget och sedan göra upp en räddningsplan. Husbolaget ska också ge invånarna information om räddningsplanen och anvisningar för hur de ska handla vid olyckor eller i farliga situationer. Dessutom är det fastighetsägarens uppgift att se till att vinterunderhållet fungerar i fastigheten. Det här innebär exempelvis att snö och is avlägsnas och att det sandas. Enligt 5 § i ordningslagen ska fastighetsägaren också se till att snö som faller från taket inte orsakar fara för passerande människor eller för egendom.

Invånare är skyldiga att:

 • skaffa brandvarnare till bostaden, minst en per varje påbörjad 60 m².
 • se till att brandvarnaren fungerar, att batterierna byts ut och att brandvarnaren byts ut med 8–10 års mellanrum.
 • vara försiktiga och omsorgsfulla då de hanterar eld.
 • sköta om den allmänna säkerheten i hemmet/bostaden, till exempel genom att underhålla och reparera apparater i hemmet, genom att förebygga olyckor och hålla sig med ett hemförråd.
 • se till att eldstäder i bostaden blir sotade.
 • känna till hur man stänger av vatten och el i bostaden.
 • använda de gemensamma lokalerna på rätt sätt:
  • stänga branddörrar
  • förvara föremål där det är tillåtet (till exempel är det förbjudet att förvara någonting i trapphus och vid gångvägarna till förråden, inklusive barnvagnar, cyklar och egna dörrmattor)
  • endast parkera där det är tillåtet, inte på räddningsvägar.

Husbolaget är skyldigt att:

 • Sköta den egna beredskapen:
  • Förebygga bränder.
  • Upprätthålla beredskap för att skydda människor, egendom och miljö under farosituationer.
  • Upprätthålla beredskap för en första släckningsinsats och egen beredskap.
  • Säkra att huset kan utrymmas vid bränder eller andra olyckor samt underlätta räddningsverksamheten.
 • Kartlägga husbolagets risker och göra upp en räddningsplan utgående från riskerna.
 • Definiera vilka säkerhetsåtgärder som behövs.
 • Informera invånarna om räddningsplanen och ge invånarna behövliga anvisningar om hur de ska sköta olycks- och farosituationer.
 • Se till att ventilationskanalerna rensas.
 • Sköta om utrymningssäkerheten.
 • Se till att räddningsvägarna är farbara och framkomliga.
 • Ta hand om underhåll och kontroller av fastighetens apparatur och utrustning, till exempel rökventilation, utrustning och redskap i skyddsrummet och underhåll av redskap för första släckningsinsats.
 • Sköta underhållet av befolkningsskyddsrummet.
 • Utföra egen övervakning för att upprätthålla säkerhet på eget initiativ.

Vid eldsvåda:

Rök i trapphuset

Brand i den egna bostaden

STANNA I DIN BOSTAD

Försök släcka elden

Stäng dörren

Lämna bostaden

Ring nödnumret 112

STÄNG DÖRREN

Berätta för nödcentralen vad som hänt

RING 112 då du är utomhus

Följ de råd du får

Varna andra invånare

Ställ dig vid behov på balkongen eller i ett fönster för att vänta på räddningsverket, men på en plats dit röken inte sprider sig

Visa tydligt var du finns, till exempel genom att vifta med ett synligt klädesplagg i fönstret.

Publicerad 21-10-2013 kl. 13.38 , uppdaterad 24-09-2019 kl. 17.37

Ämne:
 • Säkerhetsanvisningar, 
 • Säkerhet