Brandsyn

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Genom brandsyn övervakar räddningsverket att förpliktelser i räddningslagen och i andra bestämmelser följs och samtidigt ger räddningsverket råd och anvisningar för hur säkerheten kan förbättras. Målet med brandsyn är att motverka skador på människor, egendom och miljö vid eldsvådor och andra olyckor samt att förbättra säkerhetskulturen. 

Räddningslagen bestämmer att räddningsverken ska övervaka att verksamhetsidkare och fastighetsägare fullgör sina skyldigheter. Om räddningsverket påträffar brister ska dessa avhjälpas. Vid behov övervakar räddningsverket åtgärderna. Allvarliga brister som orsakar omedelbar fara kan leda till att räddningsverket avbryter verksamheten.

Vid en brandsyn ska en representant för objektet närvara. Representanten ska i regel vara ägaren, innehavaren eller en annan person som direkt har ansvar för säkerhetsfrågor, till exempel en disponent, en verkställande direktör, en säkerhetschef, en säkerhetsdirektör eller en person som ansvarar för den avdelning som brandsynen gäller.

Allmän brandsyn utförs regelbundet i enlighet med räddningsverkets tillsynsplan. Vid den allmänna brandsynen övervakar räddningsverket att bestämmelserna i räddningslagens kapitel 2 (Allmänna skyldigheter) och kapitel 3 (Skyldigheter för verksamhetsidkare samt byggnaders ägare och innehavare) iakttas. Syneobjektet granskas utifrån dokument och stickprov; ansvaret för säkerheten ligger alltid hos fastighetens ägare och innehavare. Vid brandsynen ger räddningsverket säkerhetsråd och stöder verksamhetens/fastighetens säkerhetskultur.

Extra brandsyn förrättas av räddningsverket efter prövning, orsaker kan till exempel vara
- att fastighetens ägare eller innehavare begär det
- att en sotare eller en representant för ett besiktningsorgan eller en annan myndighet gjort en anmälan om brister i brand- eller personsäkerheten
- en misstanke om att det förekommer väsentliga brister i brand- eller personsäkerheten
- en temagranskning exempelvis i stormarknader eller restauranger

Särskild brandsyn förrättas i nya byggnader och i saneringsobjekt då det bestäms i bygglovet. Före den egentliga särskilda brandsynen kan föregripande särskilda brandsyner förrättas. Den ansvariga arbetsledaren ska boka en särskild brandsyn av jourhavande brandinspektören i god tid innan byggnaden tas i bruk.  

Efterbesiktning utförs av räddningsverket för att kontrollera att föreskrifter som räddningsverket meddelat vid brandsynen har iakttagits. En efterbesiktning genomförs då räddningsverket upptäckt betydande eller återkommande brister som äventyrar brand- eller personsäkerheten. 

Brandsyn för en offentlig tillställning förrättas före en offentlig tillställning och där granskas tillställningens säkerhetsarrangemang.

Områdestillsyn utförs av räddningsverket som gör yttre observationer om säkerheten i ett objekt. Utgående från observationerna lämnas en skriftlig uppmaning till verksamhetsidkaren eller ägaren om att rätta till bristerna och anvisningar för detta. Syneförrättaren ägnar särskild uppmärksamhet åt räddningsvägar, adressnumrering, informationsskyltar på tomterna samt bekämpning av anlagda bränder och tillgång till släckvatten. Områdestillsynen kan också förrättas på offentliga områden.

Räddningsverkets tillsynsverksamhet beskrivs i tillsynplanen

Tillsynsplanen grundar sig på räddningsverkets beslut om servicenivån samt på lokala riskbedömningar. I tillsynsplanen beskrivs verksamhetens innehåll, samarbetet med övriga myndigheter och de resurser som används för tillsynen, samt uppföljningen av verksamhetens effektivitet och av tillsynen.

Brandsynerna är fortfarande en central del av räddningsverkets tillsynsverksamhet. Nu kan brandsyner i och med tillsynsplanen bättre riktas till sådana objekt där risken för personskador eller omfattande egendomsskador är stor. I tillsynsplanen bestäms hur ofta brandsyn ska utföras i objekt av olika slag. Tidsintervallet varierar mellan ett och fem år, förutom för bostadshus. Tidsintervallet kan ändras utifrån en riskkartläggning av ett enskilt objekt.

Brandsyn blev avgiftsbelagt i början av 2013, men allmänna brandsyner av bostadshus fortsätter att vara gratis. Priset för en brandsyn bestäms av räddningsverkets direktion.

Tillsynsplan (pdf, 476 Kt)

Publicerad 21-10-2013 kl. 10.32 , uppdaterad 31-03-2021 kl. 8.29

Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Räddningstjänster, 
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Säkerhet