Farliga kemikalier och sprängämnen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Hantering och upplagring av kemikalier och flytgas delas upp i liten och omfattande. Uppdelningen bygger på både mängd och farlighet. På Säkerhets- och kemikalieverket Tukes webbplats finns anvisningar och en räknare som hjälper dig att beräkna till vilken grupp din verksamhet hör. Räddningsverket övervakar industriell hantering och upplagring i liten skala.

Exempel:
Om mängden flytgas ligger mellan 200 och 5 000 kg handlar det om upplagring i liten skala och då ska upplagringen anmälas till räddningsverket. Om mängden flytgas är större än detta, görs anmälan till Tukes.

Gör anmälan till räddningsverket med blanketten nedan. Skicka blanketten till: Västra Nylands räddningsverk, PB 6700, 02070 ESBO eller per e-post till pelastuslaitos@esbo.fi. Skriv på kuvertet: Kemikaali-ilmoitus/Kemikalieanmälan

Blankett: Anmälan om liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Förvaring av brännbara vätskor och gaser i butiksbyggnader

De största tillåtna mängderna brännbara vätskor och gaser i butiker och köpcenter beror på vilken skyddsnivå lokalen eller byggnaden i fråga har och på de farliga kemikaliernas farlighetsklassificering. I butikslokaler ska mängden brännbara vätskor och gaser vara så liten som möjligt. Den största tillåtna mängden flytgas som får förvaras i en butik är 25 kilogram. I en butiksbyggnad kan det dessutom finnas lager avsedda för aerosoler, brännbara vätskor eller flytgas som är avskilda från butiksrummet och utgör en egen brandteknisk sektion. Spridning av en brännbar vätska i butikslokalen utanför den plats som har reserverats för förvaring av den brännbara vätskan ska förhindras med t.ex. avrinningsbassänger. Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier 685/2015

Landsomfattande anvisningar och blanketter finns på webbsidan pelastuslaitokset.fi (på finska, "Kemikaalisturvallisuus")

Anmälan av kemikalieverksamhet

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har gett ut en anvisning på finska, vars syfte är att styra och förenhetliga praxis samt komma med förslag till förvaring eller upplagring av brännbara vätskor och andra brandfarliga kemikalier som inte äventyrar säkerheten.

Publicerad 21-10-2013 kl. 14.26 , uppdaterad 02-09-2020 kl. 11.42

Ämne:
  • Säkerhet tillstånd