Heta arbeten

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Heta arbeten är arbeten där det uppstår gnistor eller där man använder en låga eller annan värmekälla och som medför brandrisk.

Hetarbetssäkerhet förutsätter alltid en utvärdering av brandrisken och säkerhetsåtgärder. Medan heta arbeten pågår måste man se till att säkerhetsåtgärderna i enlighet med hetarbetstillståndet fullföljs och att brandrisken i arbetsmiljön inte förändrats.

Heta arbeten omfattar bland annat el- och gassvetsning, gaslödning, arbete med varmluftsblåsare, skärbränning samt slipning och kapning av metaller med rondell.  Hetarbetsplatser kan vara tillfälliga eller permanenta.

Se till att hetarbetsplatsen är säker

Heta arbeten ska utföras på permanenta hetarbetsplatser alltid då det är möjligt. En permanent hetarbetsplats är en särskilt för heta arbeten reserverad brandteknisk sektion eller ett annat område som avgränsats från omgivningen, där heta arbeten kan utföras säkert. Alla övriga hetarbetsplatser är tillfälliga och vid dem måste man iaktta speciell uppmärksamhet vid brandsäkerheten. En hetarbetsplats där heta tak- och vattenisoleringsarbeten utförs är alltid en tillfällig hetarbetsplats.

Endast personer som har ett giltigt hetarbetskort för tak- och vattenisoleringsarbeten får utföra hetarbeten med tak- och vattenisolering. Även de som arbetar på en tillfällig hetarbetsplats måste ha ett hetarbetskort.

Försiktigt och varligt vid heta arbeten

Räddningslagen uppmanar till försiktighet och varlighet vid eldhantering, vilket också gäller heta arbeten. Lagen stadgar att man vid heta arbeten eller när en reparation eller ett annat arbete medför avsevärd ökning av brandrisk eller risk för någon annan olycka ska vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder.

Vad tillräckliga försiktighetsåtgärder innebär definieras bland annat i SFS-standarden 5900:2011, Hetarbetens brandsäkerhet. Standarden innehåller anvisningar för personer som arbetar med eller övervakar heta arbeten och den definierar säkerhetsarrangemang som behövs vid heta arbeten. Standarden gäller förebyggandet av person- och egendomsskador som orsakas av heta arbeten vid tillfälliga hetarbetsplatser.

Standarden gäller emellertid inte heta tak- och vattenisoleringsarbeten. Finansbranschens Säkerhetsförbund har gett ut Heta arbeten – säkerhetsföreskrift 2014, som är enhetlig med standarden. Säkerhetsföreskriften innehåller också anvisningar för förebyggandet av brandskador vid heta tak- och vattenisoleringsarbeten.

Heta arbeten - Säkerhetsföreskrift 2014

Publicerad 21-10-2013 kl. 13.29 , uppdaterad 28-08-2014 kl. 11.06

Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Säkerhet