Anvisningar för arrangörer

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Utrustning för första släckningsinsats

Sommar festival publik.

Arrangören för en offentlig tillställning måste se till att det under tillställningen finns tillräckliga och ändamålsenliga redskap för en första släckningsinsats. Utrustningen ska vara korrekt placerad, det ska finnas obehindrad tillgång till den och dess läge ska vara skyltad. I samlingslokaler finns ofta en tillräcklig utrustning.

Under tillställningar som ordnas utomhus ska varje försäljningsställe som använder flytgas eller öppen eld vara utrustad med en brandfilt och en brandsläckare. Under konserter ska utrustningen för första släckningsinsats placeras vid scenen och vid mixerbordet.

Brandsläckarna ska inspekteras regelbundet. Om brandsläckarna utsätts för fukt, skakning eller temperaturväxlingar ska de inspekteras minst en gång om året.

Kontrollera att de som ansvarar för arrangemangen kan använda redskapen för en första släckningsinsats.

Första hjälpen

Anvisningarna har utarbetats av räddningsverken i Helsingfors, Östra Nyland, Mellersta Nyland och Västra Nyland samt HUCS akutvård.

Beredskap för första hjälpen innebär att ge första hjälpen åt skadade eller insjuknade personer på platsen där tillställningen äger rum. Beredskap för första hjälpen ska också säkerställa att någon ringer nödcentralen på numret 112 och gör en nödanmälan och att någon leder myndighetsenheterna till olycksplatsen. Vid storolyckor eller situationer med många patienter ger beredskap för första hjälpen stöd åt tillställningens säkerhetsarrangemang och senare åt myndigheterna. Beredskap för första hjälpen är en viktig del av säkerhetsarrangemangen.

Arrangören ska se till att det under tillställningen finns en tillräcklig beredskap för första hjälpen med tanke på tillställningens natur. Det finns ingen entydig regel för hur många personer ska arbeta med första hjälpen under en tillställning, utan antalet ska vara i proportion till antalet personer, riskerna och områdets storlek. När man slår fast antalet personer som arbetar med första hjälpen och utbildningen av dem ska man speciellt beakta eventuella specialrisker som anknyter till tillställningen. Dessa kan vara väderleksförhållande, extremegrenar, bilsport, svåra terrängförhållanden, stora trafikleder, ett avlägset läge, en ö, vattendrag osv. Också första hjälpen-utrustningens kvalitet och mängd ska dimensioneras i förhållande till tillställningens natur. Läkemedel hör i regel inte till första hjälpen. Räddningsplanen eller planen för första hjälpen ska uppge vem som har ansvar för och/eller leder beredskapen för första hjälpen samt hur man förberett sig för att ge första hjälpen. Det närmare innehållet i planen för första hjälpen framgår av blanketten Första hjälpen-plan (på finska)

Minimikraven för beredskap för första hjälpen är uppdelade enligt tillställningens storlek, se nedan. Räddningsmyndigheten i området och den ansvariga läkaren inom akutvården i området uppskattar från fall till fall om minimiberedskapen är tillräcklig för tillställningen.

  • Tillställningar för 200–2 000 personer ska ha en namngiven person som har ansvar för första hjälpen och som minst ska ha avlagt första hjälpen-kursen FHJ 1 eller motsvarande. Resten av personalen som arbetar med första hjälpen ska ha tillräckliga kunskaper. För tillställningar med 200–2 000 personer behövs ingen separat plan för första hjälpen, utan beredskapen för första hjälpen beskrivs i räddningsplanen.

  • Tillställningar för 2 000–10 000 personer ska ha en namngiven första hjälpen-ledare som minst ska ha avlagt första hjälpen-kurserna FHJ 1 och FHJ 2 eller motsvarande. Första hjälpen-ledaren ska ha tidigare erfarenhet av första hjälpen-verksamhet under tillställningar. Den övriga personalen som arbetar med första hjälpen ska ha tillräckliga kunskaper och de ska ha erfarenhet av att arbeta med första hjälpen under tillställningar. Det ska finnas en skriftlig plan över hur första hjälpen ordnas vid tillställningar för 2 000–10 000 personer och den ska bifogas till räddningsplanen.

  • Tillställningar för över 10 000 personer ska ha en namngiven första hjälpen-ledare som minst ska ha avlagt första hjälpen-kurserna FHJ 1, 2 och 3 eller motsvarande ELLER som minst ska ha avlagt FHJ 1 och 2 eller motsvarande samt en lämplig utbildning inom hälsovård eller räddningsverksamhet. Ledaren ska ha tidigare erfarenhet av första hjälpen-verksamhet under stora tillställningar. Den övriga personalen som arbetar med första hjälpen ska ha tillräckliga kunskaper (i regel FHJ 1 och 2 eller motsvarande) och de ska ha erfarenhet av att arbeta med första hjälpen under tillställningar. Vid tillställningar för över 10 000 personer måste man förhandla med räddningsmyndigheten i området om hur första hjälpen i sin helhet ska ordnas, och vid behov via dem med den ansvariga läkaren inom akutvården. Detta behövs för att samarbetet mellan första hjälpen vid tillställningen, räddningsväsendet och akutvården ska kunna fungera. Det ska finnas en skriftlig plan om hur första hjälpen ordnas vid tillställningar för över 10 000 personer och den ska bifogas till räddningsplanen. Dessutom ska ledaren för första hjälpen-organisationen lämna in en separat skriftlig verksamhetsrapport till den ansvariga läkaren inom akutvården efter tillställningen. Det finns en separat anvisning för detta.

Antal personer

Det största tillåtna personantalet i en samlingslokal bestäms i bygglovet. Antalet påverkas av byggnadens brandklass och yta samt av bredden på utgångarna. Vid tillställningar utomhus påverkar också den fria ytan och bredden på utgångarna. Under tillställningar utomhus räknas det största tillåtna personantalet i regel ut så att varje person ska ha en kvadratmeter fri yta. I den fria ytan ingår inte scener eller motsvarande utrymmen, eller lokaler för klädförvaring, toaletter eller lager.

Det största tillåtna antalet personer enligt bygglovet för lokalen eller det beräknade största tillåtna antalet personer vid en utomhustillställning får inte överskridas.

Fyrverkerier

Konsumentfyrverkerier (fyrverkeripjäser som säljs i affärerna) får användas utan särskilt tillstånd mellan 31.12 kl. 18 och 1.1 kl. 02. Under andra tidpunkter ska användningen anmälas till räddningsmyndigheten på orten åtminstone fem dygn före tillställningen. Anmälan görs med blanketten Anmälan om fyrverkeri (på finska). Räddningsmyndigheten fattar ett skriftligt beslut i ärendet som skickas till anmälaren. Räddningsmyndigheten kan ställa upp villkor och begränsningar för arrangemangen som är nödvändiga för säkerheten eller förbjuda användningen av fyrverkerier.

Om konsumentfyrverkerier används vid andra tillställningar än vid tillställningar som ordnats av privatpersoner ska användningen av fyrverkerier anmälas till polisen.

Fyrverkeriuppvisningar ska anmälas till polisen på orten minst sju dygn före uppvisningen. Anmälan ska redogöra för uppvisningens plats, exakt tidpunkt, hurdana redskap som kommer att användas vid uppvisningen, försiktighetsåtgärder för att förebygga olyckor samt användarnas personuppgifter. Polisen kan ställa upp villkor och begränsningar för uppvisningsarrangemangen om de är nödvändiga för en säker hantering av explosiva varor och den allmänna säkerheten. Dessutom kan polisen förbjuda att uppvisningen ordnas.

Lokaler som avviker från användningsändamålet

Målet är att i första hand ordna offentliga tillställningar i lokaler som är avsedda och planerade för sådana, till exempel restauranger, teatrar eller idrotts- och allaktivitetshallar. Om evenemang ska ordnas i lokaler som inte är avsedda för detta, till exempel i en industrihall eller på en arbetsplats, är det arrangörens uppgift att säkerställa att tillställningen tryggt kan ordnas i lokalen. Arrangören ska gärna kontakta räddningsmyndigheten i god tid före tillställningen, så att villkor och eventuella specialarrangemang för ett säkert evenemang kan definieras. Alla lokaler passar inte för offentliga tillställningar ens med hjälp av specialarrangemang.

Flytgas

I samlingslokaler och andra liknande lokaler samt under stora publiktillställningar är det endast tillåtet att förvara så mycket flytgas som behövs just då. Den mängd flytgas som förvaras ska hållas så liten som möjligt. Speciellt under stora utomhustillställningar borde man i mån av möjlighet använda en annan energikälla vid matlagning, till exempel elektricitet, så att mängden flytgas i området inte blir orimligt stor. Om mängden flytgas som behandlas eller lagras under en offentlig tillställning överskrider 200 kg måste behandlingen och lagringen anmälas. Blankett Anmälan om liten industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

Räddningsvägar

Räddningsvägar är körvägar som är avsedda för räddningsfordon. Räddningsvägarna ska vara i körbart skick och tillgängliga under hela evenemanget.  Det är förbjudet att parkera på räddningsvägarna eller ställa några andra hinder på dem. Under stora offentliga tillställningar ska räddningsvägarna vara märkta på en karta som bifogas räddningsplanen.

Utrymningsarrangemang

Vid en eldsvåda eller annan nödsituation ska det vara möjligt att tryggt avlägsna sig från byggnaden och området där tillställningen ordnas. Det ska finnas minst två separata, ändamålsenligt placerade utgångar från varje utrymningsområde i byggnaden och från området där tillställningen ordnas. Utgångarnas sammansatta minimibredd räknas ut på basis av antalet deltagare i lokalen eller tillställningen. Utgången ska vanligtvis vara minst 1 200 mm bred. Om antalet deltagare överskrider 120 personer ska utgångarnas sammansatta minimibredd räknas ut genom att öka den normala bredden på 1 200 mm med 400 mm för varje påföljande 60 personer.    

Pyrotekniska specialeffekter

Användningen av pyrotekniska effekter (t.ex. gnistregn och gaslågor) måste anmälas till räddningsmyndigheten i god tid före evenemanget, senast 14 dygn före tillställningens början (anmälningsblankett, på finska). Användningen av pyrotekniska effekter ska tas upp i den räddningsplan som upprättas för tillställningen. Läs mera i handboken pyroteknisten tehosteiden käytön valvonta-opas, som handlar om övervakning av användningen av pyrotekniska effekter.

Elsäkerhet

Under offentliga tillställningar utnyttjas ofta tillfälliga elinstallationer. Tillfälliga elinstallationer måste planeras och utföras med beaktande av bestämmelserna om elsäkerhet. Det rekommenderas att arrangören ber den som utför de tillfälliga installationerna att skriva ut ett intyg. Elapparater och elledningar som används utomhus ska vara avsedda för utomhusbruk. Om det finns behov av att dra kablar eller elledningar över gångvägar ska arrangören se till att detta inte kan skada elledningarna och att ingen snubblar på dem. Ytterligare information finns på säkerhets- och kemikalieverket Tukes webbplats.

Tillfälliga konstruktioner

Kontrollera att tillfälliga konstruktioner är säkra, stadiga och hopsatta enligt tillverkarens instruktioner. Observera speciellt markens bärkraft, vindförhållandena, risken för översvämning och elsäkerheten.

Elduppvisning

Ordnandet av en elduppvisning under en offentlig tillställning kräver tillstånd av fastighetens ägare eller innehavare och vid behov av markägaren. En räddningsplan ska göras för elduppvisningen eller alternativt ska arrangemangen för uppvisningen fotograferas och fogas till räddningsplanen. Arrangören ska göra en anmälan (på finska) om uppvisningen i god tid före evenemanget. Den person som ansvarar för elduppvisningen ser till att eld hanteras på ett aktsamt och säkert sätt.

Följande säkerhetsarrangemang ska beaktas vid elduppvisningen:

Utrustning för första släckningsinsats

Brandväktarna måste ha tillgång till en tillräcklig mängd ändamålsenliga redskap för en första släckningsinsats. Som en tillräcklig mängd anses, utöver lokalens egen utrustning för en första släckningsinsats, minst 24 kg/l släckningsvätska. En av släckarna ska vara en pulversläckare vars effektklass är minst 43A 233BC. Minsta godtagbara pulversläckare ska vara av effektklass 27A 144BC och vätskesläckare av effektklass 13A 144B. Dessutom ska platsen vara försedd med en brandhandske och en brandfilt.

Brandbevakning

Åtminstone en brandväktare ska utses för scenområdet. Brandväktaren får inte samtidigt ha andra uppgifter (han eller hon kan till exempel inte samtidigt uppträda vid evenemanget). Brandväktaren ska ha tillräcklig utbildning för uppgiften. Detta innebär en kurs i första släckningsinsats, där man gått igenom användningen av handbrandsläckare och brandfilt samt hur man släcker en brinnande människa. Brandväktarna ska vara klädda i kläder som lämpar sig för släckning av bränder och nödvändig personlig skyddsutrustning. Inomhus ska brandbevakningen fortsätta i minst en timme efter att elduppvisningen tagit slut. Utomhus ska brandbevakningen fortsätta en tillräckligt lång tid med beaktande av omständigheterna.

Skyddsavstånd  

Med skyddsavstånd avses det avstånd som ska hållas för att publiken tryggt kan vistas i området och det avstånd inom vilket elduppvisningen inte orsakar risk för antändning. Skyddsavståndet fastställs av den person som ansvarar för uppvisningen. Han eller hon ska veta vilka skyddsavstånd elduppvisningen och de produkter som används i uppvisningen kräver. I skyddsavstånd ska man beakta den inverkan som lokalens balkar, undertak, galler och fackverk har.

Avgränsning av scenområdet

Scenområdet ska avgränsas så att publiken inte kan ta sig dit. Dessutom ska skyddsavstånden som elduppvisningen kräver vara tillräckliga. Avgränsningen kan göras till exempel med hjälp av avspärrningslinor eller genom övervakare.

Inredning och material  

Inredningsdetaljerna och materialen i scenområdet ska vara svårantändliga. Ett intyg över antändlighetsklass ska fogas till anmälan. Kravet på antändlighetsklass är SL1 som motsvaras av t.ex. brandklass B1 enligt standarden DIN 4102.

Varning för skogsbrand

Öppen eld får inte göras upp, om förhållandena på grund av torka eller vind eller av någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar. Så länge en varning för skogs- eller gräsbrand gäller kan en elduppvisning inte ordnas i alla områden.

Bortkoppling av den automatiska brandlarmanläggningen

Om en elduppvisning ordnas i en lokal som försetts med rökdetektorer ska man ta hand om de automatiska brandlarmanläggningarnas nödvändiga bortkopplingar. Arrangören och fastighetens ägare ska avtala om att den automatiska brandlarmanläggningen kopplas bort. Bortkopplingen får endast göras av den person som utsetts som ansvarig för brandlarmanläggningen. Medan brandlarmet är bortkopplat måste det ordnas brandbevakning i området. För uppgiften utses en brandväktare som har som uppgift att övervaka lokalerna som inte är kopplade till brandlarmanläggningen. Brandväktaren får inte samtidigt ha andra uppgifter. Ett undantag för regeln utgör frivilliga brandlarmanläggningar. I dessa fall bestämmer fastighetens ägare hur brandbevakningen ska ordnas. Till exempel i restauranger kan det finnas separata apparater för bortkoppling. Dessa apparater fungerar med en timer och används av en ansvarig som restaurangen utsett. Också i dessa fall måste det ordnas brandbevakning i området medan brandlarmet är bortkopplat.

När det gäller elduppvisningar som ordnas utomhus ska även de närmaste byggnadernas brandlarmanläggningar beaktas. Elduppvisningar får inte ordnas i närheten av byggnaders luftintag eftersom detta kan orsaka felaktigt brandlarm. Om det är möjligt att röken sprider sig till en byggnad som försetts med en brandlarmanläggning ska anläggningen bortkopplas till behövliga delar. Därefter ska det ordnas brandbevakning i byggnaden.

Publicerad 12-06-2015 kl. 11.11 , uppdaterad 02-09-2020 kl. 10.54

Ämne:
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Evenemang för allmänheten