Underhåll av apparater och utrustning

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Apparater som regelbundet underhålls, kontrolleras och testas är effektiva, funktionssäkra och mer långlivade än apparater som endast underhålls efter att ett fel uppstått.

Räddningslagen förpliktar ägaren eller innehavaren att underhålla och kontrollera utrustning och olika apparater som anknyter till byggnadens säkerhet samt att hålla dem i funktionsdugligt skick. Följ alltid tillverkarens anvisningar för underhåll, kontroll och testning, förutom i de fall då lagstiftningen har strängare regler för när åtgärderna ska utföras. Tidtabellen kan också påverkas av användningsändamålet.

Målet med regelbundet underhåll, rengöring och kontroller är att säkra att apparaterna fungerar effektivt och pålitligt. Samtidigt förebyggs olyckor och bränder som kan orsakas av apparater i dåligt skick. Till exempel kan fett som samlas i ventilationskanalerna i köket orsaka risk för eldsvåda. Genom regelbundet underhåll kan man också förebygga felaktiga brandlarm. Kontrollerna kan kombineras med skolning. Till exempel kan man öva på användningen av snabbrandposter i samband med att de testas.

För en stor del av apparaterna och utrustningen gäller att underhåll och kontroll endast får utföras av ackrediterade besiktningsorgan och inspektörer eller av andra proffs. Fastighetens ägare, innehavare eller en utsedd ansvarig ska ändå se till besiktningar och underhåll utförs i rätt tid. Varje apparat och utrustning ska ha en underhållsjournal, som innehåller underhållsplanen, de utförda åtgärderna, brister som kommit fram under kontrollerna och vilka åtgärder som vidtagits för att rätta till bristerna.

I den bifogade listan hittar du förpliktelser som gäller de vanligaste apparaterna och utrustningen i fastigheter. Närmare anvisningar hittar du i den aktuella lagstiftningen eller i övriga anvisningar.

Felaktiga brandlarm

Publicerad 21-10-2013 kl. 14.11 , uppdaterad 28-06-2019 kl. 10.24

Ämne:
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Säkerhet