Hur kan man hjälpa vilda djur?

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
11-07-2014 kl. 19.05

laulujoutsen

Man bör sträva efter att hjälpa vilda djur som är sjuka eller skadade eller annars i hjälplöst tillstånd. I djurskyddslagen föreskrivs om ett allmänt ansvar att hjälpa skadade djur. Naturvårdslagen innehåller för sin del en förpliktelse att hjälpa fridlysta djur som skadats och jaktlagen en förpliktelse att hjälpa vilt och icke fredade djur.

Valet av åtgärder orsakar ofta villrådighet bland människor som vill hjälpa då den egna förmågan inte räcker till. Nödcentralerna och räddningsverken får årligen hundratals anmälningar om djur. Ca 200 anmälningar per år går vidare till Västra Nylands räddningsverk. Nödcentralsverket påminner därför att man alltid ska ringa nödnumret 112 i nödsituationer där djur är inblandade, om den allmänna säkerheten äventyras i betydande grad eller om myndigheternas specialutrustning eller -kunskaper behövs för uppdraget (till exempel om en älg springer på motorvägen eller en häst fastnat i ett dike). Icke-brådskande uppdrag där omedelbar fara för människor eller djur inte föreligger utförs endast då de inte utgör hinder för att utföra övriga myndighetsuppdrag.

Räddningsverket ger följande anvisningar för att hjälpa vilda djur i nöd:

 • Börja med att överväga om djuret faktiskt behöver hjälp. En till synes övergiven fågel- eller harunge är sannolikt inte övergiven utan honan avvaktar situationen på avstånd och återvänder till ungen när människorna begett sig iväg. Honan är den som bäst kan ta hand om ungen.  Ett ovarsamt ingripande från en människa kan orsaka vilda djur skada. Fel föda medför till exempel utvecklingsstörningar för ungarna. Ring om möjligt en sakkunnig djurgård innan du vidrör ett djur (se lista nedan).
 • Hjälp ett skadat djur endast om du kan göra det utan att riskera din eller andras säkerhet.
 • Använd alltid skyddshandskar när du hanterar ett skadat, sjukt eller dött djur. Tvätta händerna efteråt.
 • Om djuret är så allvarligt skadat att det är uppenbart grymt mot djuret att hålla det vid liv, ska djuret avlivas eller avlivningen ombesörjas. I sådana fall kan du till exempel kontakta ett lokalt jaktlag, polisen eller kommunens veterinär. Vård av vilda djur ankommer i övrigt inte på veterinären.
 • Vilda djur får inte hållas fängslade. Djuren ska släppas fria så fort de klarar sig på egen hand.  Djuret ska avlivas om det inte tillfrisknar, inte kan återbördas till naturen eller inte kan tas om hand.
 • Kom ihåg att förutom fridlysta fåglar och djur är också honor, bon och ungar till icke-fridlysta arter enligt lag fredade under häckningstiden, fåglarna fram till slutet av juli. Ge fåglarna häckningsfrid och undvik att röra dig i närheten av bon och ungar.
 • Människan ska inte i alltför stor utsträckning lägga sig i de vilda djurens populationsreglering. Det är ändamålsenligt att de svagaste djuren sållas bort av svält, rovdjur och sjukdomar. Gällande utrotningshotade arter kan hjälpen ha betydelse för artens fortbestånd. I sådana fall lönar sig att söka vård för svagare exemplar.

Vad ska jag göra i följande fall

En fågel flyger omkring inomhus och hittar inte ut.

Mörklägg bostaden så att den enda ljuskällan kommer från en fri passage ut. När fågeln söker sig mot ljuset hittar den själv vägen till friheten.

 En fågelunge hittar inte sin mor.

Om du hittar en ensam fågelunge vars vingpennor börjat växa ut ska du lämna fågeln i fred. Många fågelungar lämnar boet innan de kan flyga ordentligt, måsungar redan när de är några dagar gamla. Honorna matar dem i terrängen där de finner ungarna utifrån deras läten. Man kan på ett fågelvänligt sätt skydda sig under ett paraply mot fåglar som försvarar sina ungar på marken. Ungstadiet varar inte så länge så bli inte arg på fåglarna som skyddar sin avkomma. Man kan ofta lyfta in en liten fågelunge som fallit ur boet utan att honan överger boet.

 En svan har frusit fast i isen på vintern

En frisk fågel fryser vanligen inte fast i isen, även om den är länge orörlig. De flesta larm i anslutning till svanar är till denna del onödiga och fågeln tar till flykten när räddarna närmar sig.

På gården finns en övergiven harunge

Lämna den hopkurade ungen ifred. Harar och fältharar lämnar sina ungar ensamma ett helt dygn och ger dem di endast ett kort ögonblick i skymningen. När ungarna tas om hand av människor dör de. Om ungen av någon anledning måste tas om hand ska den tas till ett sjukhus för vilda djur för professionell vård. En fullvuxen skadad hare lider av all typ av behandling och fångenskap. Du hjälper den bäst genom att meddela polisen eller jaktlaget eller genom att ta den till veterinär för avlivning.

En igelkottsunge irrar omkring på gården

En liten igelkott som rör sig i skymningen kan vara en unge som avvänjts från modern. Den får inte störas. Allt står inte alltid rätt till med en igelkottsunge som irrar omkring på gården mitt på dagen. Igelkottsungen ska tas om hand på ett sjukhus som ger professionell vård för vilda djur.

En vanlig situation för husdjur: En katt har klättrat upp i trädet.

En katt i ett träd lider vanligen ingen nöd, om den inte är skadad eller har fastnat i trädet med sin sele. Av katterna kommer största delen ner från trädet men om katten har varit upp i trädet över ett dygn, då ska man hjälpa katten.

Instanser som hjälper vilda djur:

 • Högholmens djurpark i Helsingfors har ett sjukhus för skadade vilda djur. Sjukhuset tar emot vilda djur som behöver vård varje dag under djurparkens öppettider. Den som lämnar in djur ska avtala om detta med personalen per telefon. Djurgården kan inte avhämta djur. Telefonrådgivningen svarar dagligen kl. 10–14 på tfn 040 3342954.
 • Pyttis fågelvårdshem tfn 040 5188 976, Hiomonraitti, Harjuntie 49270 PYTTIS.
 • Fågelgården i Heinola tfn 050 5951 415, A. F. Aironkatu 3, 18100 Heinola.
 • Ranua och Ähtäri djurpark.

Ytterligare råd för att hjälpa skadade djur:


Ämne:
 • Nödnummer, 
 • Räddningstjänster, 
 • Djur, 
 • Säkerhet