Beredskap

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

För det dagliga släcknings- och räddningsarbetet samt akutsjukvården svarar kompetenta brandmän och akutvårdare på brandsstationerna under dygnets alla timmar. Då en mer omfattande olycka inträffar kan ledig personal kallas in. Även avtalsbrandkårer (FBK) kan kallas in för att delta i räddningsarbetet.

Vid storolyckor eller andra undantagstillstånd har räddningsverket möjlighet att höja sin beredskap på några timmar. Räddningsverkets personal kan vid behov kompletteras med personal från andra kommuner och samarbetsmyndigheterna samt medlemmar från avtalsbrandkårer och övriga frivilligorganisationer. Därtill finns det en särskild beredskapsplan för undantagsförhållanden som tryggar de viktigaste bastjänsterna i förhållanden då samhällets normala verksamhet har rubbats.

Iväg på en minut

Vid brådskande uppdrag kan räddningsverkets enheter lämna brandstationerna på 60 sekunder från att larmet har gått. Elva brandstationer har en räddningsenhet i omedelbar beredskap, vars bemanningsberedskap alltid är minst 1+3. I enlighet med anvisningarna för räddningsdykning består manskapet av personer som har kompetens i rök- och kemikaliedykning samt ytbärgning. Utryckningsberedskapen för enheter inom avtalsbrandkårer grundar sig på målen för olika riskområden och på gällande brandkårsavtal.

Riskområden

Västra Nylands område är indelat i riskområden bl.a. utifrån folktäthet, våningsyta och trafikmängd. Räddningsverket planerar sin verksamhet och bl.a. läget för brandstationer på basis av denna klassificering.

 • Riskområden av klass I är tätt bebyggda och bebodda tätorter med livligt trafikerade vägområden, där sannolikheten för olyckor är stor och där olyckor hotar en särskilt stor mängd människor eller särskilt betydande egendoms-, miljö- eller kulturvärden.
 • Riskområden av klass II är områden där olyckor kan hota ett stort antal människoliv eller betydande egendoms-, miljö- eller kulturvärden.
 • Riskområden av klass III är bebodda områden med bytätorter med mera än enstaka hus eller bosättningshelheter samt livligt trafikerade vägar.
 • Riskområden av klass IV är obebodda områden eller områden med enstaka glest placerade bostäder.

Inom räddningsverkets verksamhetsområde nås de olika riskområdena av räddningsenheterna enligt följande:

 • I riskområden av första klassen är aktionsberedskapstiden för den första enheten högst 6 minuter i 80 procent av de brådskande larmuppdragen.
 • I riskområden av andra klassen är aktionsberedskapstiden för den första räddningsenheten högst 10 minuter i 90 procent av de brådskande larmuppdragen.
 • I riskområden av tredje klassen är aktionsberedskapstiden för den första räddningsenheten högst 20 minuter i 90 procent av de brådskande larmuppdragen.
 • I riskområden av fjärde klassen kommer verksamheten igång ännu långsammare.

Aktionsberedskapstiden i sin helhet: olyckan observeras, nödsamtalet tas emot, räddningsenheterna larmas, utryckningstid på 60 sekunder, körtid till olycksplatsen, vidtagande av åtgärder som olyckan förutsätter (bl.a. utredning av materiel). Observera att det kan ta tid innan räddningsenheten når fram till svårtillgängliga platser; t.ex. i glesbygder, till sjöss eller i naturen kan det ta över en timme att få hjälp.

Publicerad 23-05-2012 kl. 15.53 , uppdaterad 21-08-2020 kl. 14.08

Ämne:
 • Räddningstjänster