Eldsvådor

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Om elden sprider sig okontrollerat och orsakar eller hotar orsaka fara för människor, miljö och egendom, då talar man om en eldsvåda. Brandmän från räddningsverket och avtalsbrandkårer är utbildade till att släcka eldsvådor. I räddningslagen föreskrivs om åtgärderna för att förebygga eldsvådor och för att släcka dem.

Brandmän släcker en eldsvåda.

Terrängbränder

Till terrängbränder hör bl.a. bränder i skogar, på hyggen, i myrar och torvtäkter samt gräsbränder. Röken och lukten av terrängbränder rör sig ofta långväga med luftströmmarna. Röken från terrängbränder består av förbränningsprodukter (brandgaser, sot, aska) då organiska material (t.ex. trä, torv, gräs) brinner.

Mängden organiskt material som brinner beror på om det är frågan om t.ex. en brand i en moskog eller en myrbaserad torvbrand. Terrängbränder sprider sig både på markytan och längs trädtopparna, men tränger sig också ofta djupt in i jorden (t.ex. bränder i torvbaserade områden kan avancera långa vägar under jorden och komma fram som ytbränder på olika ställen).   Att släcka terrängbränder är svårt och tar tid. Det är viktigt att branden anmäls till nödcentralen så fort som möjligt så att brandkåren kommer iväg för att släcka den.

Byggnadsbränder

Eldsvådor där byggnaders konstruktioner och lösöre fattat eld kallas byggnadsbränder. Även maskiner eller apparater inne i byggnaden som börjar brinna, mat som fattat eld samt sotbränder är exempel på byggnadsbränder. Det sker årligen cirka 6 000 byggnadsbränder i Finland. Största delen av bränderna sker i lägenheter och fritidsbostäder (andra byggnader är bl.a. i produktions- och lagerutrymmen, sammanträdesrum och affärslokaler).

De flesta byggnadsbränderna beror på mänsklig verksamhet. Brandorsaker är bl.a. ovarsam hantering av eld, matlagning, ljus och cigaretter. En vanlig anledning till bränder är också fel som uppstått i en maskin eller en apparat (de vanligaste är TV-apparat, tvättmaskin, bastuugn, spis/ugn, kylapparater). Naturfenomen, brandfarliga ämnen och djur orsakar också en del byggnadsbränder per år.

Var alltid försiktig med eld. Lämna inte en öppen eld eller ens små värmeljus brinnande utan bevakning. Se till att ditt hem har tillräckligt med fungerande brandvarnare. Skaffa brandsäkerhetsutrustning till hemmet (t.ex. en handbrandsläckare och en brandfilt) och lär dig använda dem.

Fordonsbränder

Fordonsbränder orsakas av att ett trafikmedel, en släpvagn eller en arbetsmaskin fattar eld. Det sker cirka 2 400–2 700 fordonsbränder i vägtrafiken årligen i Finland. Om din bil börjar brinna, stanna omedelbart, stanna motorn, avlägsna dig från bilen och hjälp andra passagerare ut ur bilen. Ring nödnumret 112 om branden kan orsaka fara för människor, egendom eller miljö.

Även sjöfarkoster kan fatta eld, antalet fall varierar årligen mellan 20–40 bränder. Till exempel eldsvådor på motorbåtar sprider sig ofta explosionsartat, då båtens konstruktioner är av armerad plast och elden når bränsletankarna. Alla båtar försedda med förbränningsagregat, en inombordsmotor eller en utombordsmotor på över 25 kilowatt ska vara godkända och ha en brandsläckare som granskas årligen.
Se Gränsbevakningsväsendets anvisningar till båtförare.                                        
                             
Fordonsbränderna i spårvägstrafiken är årligen under 20 till antalet. Bränder i fordon inom luftfarten är mycket sällsynta, de är högst två per år.

Andra typer av bränder är bl.a. bränder i transformatorer och andra elektriska apparater samt i avfallskärl.

Publicerad 24-05-2012 kl. 13.33 , uppdaterad 01-09-2020 kl. 10.43

Ämne:
  • Brandsäkerhet, 
  • Räddningstjänster, 
  • Säkerhet