Farliga ämnen och bekämpning av dem

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Som farliga ämnen klassas ämnen som är explosiva, lättantändliga, kan avge strålning, är giftiga, frätande eller har någon annan egenskap som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.

I Västra Nyland finns många byggnader för omfattande hantering eller upplagring av kemikalier. Därtill orsakar transport av farliga ämnen längs järnvägar och landsvägar en olycksrisk. Ofta kan skadade transport- eller förvaringskärl för dessa ämnen medföra stor fara för befolkningen, för industripersonal eller för miljön på ett omfattande område.

Samarbete inom Nyland

Västra Nylands räddningsverk har förberett sig på olyckor med farliga ämnen genom att man placerat ut bekämpningsmateriel på området utifrån existerande risker. Alla fasta räddningsenheter har materiel för att inleda första insatser då en olycka med farliga ämnen har skett. Räddningsenheterna har sammanlagt cirka 40 st. gastäta kemikalieskyddsdräkter. Specialmateriel har också placerats i en bekämpningscontainer vid Lojo brandstation, hos Esbo röjningsenhet samt lokalt i släpvagnar och på brandstationer.

För att främja bekämpningen av farliga ämnen har räddningsverken i Nylands län utvecklat och samordnat sin materiel samt grundat en gemensam enhet för kemikaliebekämpning. Enheten är placerad vid Mellersta Nylands räddningsverk, station 3, varifrån den kan nå nästan hela området inom en dryg timme. Dessutom betjänar linjen för personsanering vid Helsingfors stads räddningsverk hela området.

Kemikaliedykning.

Publicerad 14-06-2012 kl. 10.02 , uppdaterad 01-09-2020 kl. 13.05

Ämne:
  • Olyckor, 
  • Räddningstjänster, 
  • Säkerhet