Registerbeskrivning: Invånar- och byggnadsregister

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Personuppgiftslag (523/1999) 10 §  

Den registeransvarige:  
Västra Nylands räddningsverk, PB 6700, 02070 ESBO STAD, pelastuslaitos@espoo.fi 

Kontaktperson i ärenden angående registret:  
Tuomas Pälviä, tel. 09 8162 8699 (lägescentral/växel) 

Registrets namn:   
Invånar- och byggnadsregister som stöd för planering av räddningsverkets verksamhet 

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter: 
Registret har skapats med avsikten att stöda planeringen av räddningsverkets verksamhet. Registrets uppgifter används i första hand vid produktionen av kartor för brandinspektörer. I samband med denna uppgift kartläggs byggnadernas användning (t.ex. boende, fritidsboende osv.), placering och egenskaper (t.ex. byggnadstyp, antal våningar osv.) Uppgifterna är endast för internt bruk inom organisationen. Uppgifterna utlämnas ej till tredje parter.  

Enligt Personuppgiftslagens 16 §: En myndighet kan för planerings- och utredningsuppgifter på andra grunder än de som nämns i 8 § 1 mom. samla in och registrera personuppgifter i myndighetens personregister med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 14 §. 

Registrets datainnehåll 
Registret innehåller uppgifter om byggnader, byggprojekt, byggnadernas ägare (inklusive personbeteckning, namn och kontaktuppgifter), byggnadsbeteckningens historiska former samt uppgifter om byggnadernas invånare (inklusive uppgifter såsom födelseår, kön och modersmål).   

Regelmässiga uppgiftskällor: 
Källan för informationen i registret är Befolkningsregistercentralen.  

Befolkningsdatasystemet 
Befolkningsregistercentralen 
PB 123 
00531 HELSINGFORS 

Regelmässigt utlämnande av uppgifter: 
Uppgifter utlämnas ej från registret. 

Översändande av uppgifter utanför EU eller EES: 
Uppgifter översänds ej till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Principerna för skyddet av registret: 

Manuellt material:
Det manuella materialet förvaras i ett låst skåp i ett utrymme försett med kameraövervakning och åtkomstkontroll.  

ADB-register:
Det digitala materialet lagras på räddningsverkets egen server. Tillgång till servern förutsätter inloggning via stadens interna närverk, inloggning är inte möjlig via till exempel VPN-kontakt. Användarrättigheter till mappen där materialet förvaras ges endast åt personer som har behov av materialet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Materialet har skyddsnivå IV. 

Publicerad 11-05-2018 kl. 10.21 , uppdaterad 11-05-2018 kl. 10.33