Serviceavgifter

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Räddningsverkets avgiftstaxa från 1.1.2020

  1. Tillsynsavgifter för tillsynsåtgärder enligt räddningslagen

Tillsynsavgifter för objekt enligt tillsynsplanen
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på två timmar, därefter debiteras 49,20 euro per påbörjad timme

Avgift moms 0 %

Laggrund

Tidsbestämd, det vill säga allmän brandsyn

100,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Efterbrandsyn

100,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Eftertillsyn dokumenttillsyn utan besök vid objektet

0,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Extra, beställd brandsyn

100,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Tillsyn vid ibruktagandet som förutsätts i bygglovet, det vill säga särskild brandsyn

100,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Förhandssyn vid ibruktagandet av en byggnad

100,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Brandsyn vid publikevenemang inklusive eventuella kemikalie-, flytgas- och specialeffektinspektioner samt beslut

100,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011 samt 38 § i kemikalieförordningen 685/2015

Tillsynsavgifter för bostadsbyggnader
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på en timme, därefter debiteras 49,20 euro per påbörjad timme

Avgift moms 0 %

Laggrund

Allmän brandsyn i bostadsbyggnad. För ett besök vid objektet på över en timme debiteras ingen separat avgift.

0,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Efterbrandsyn i bostadsbyggnad.
 

50,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Eftertillsyn av brandsäkerheten i en bostadsbyggnad: dokumenttillsyn utan besök vid objektet

0,00 €

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Extra brandsyn som begärts för en bostadsbyggnad

50,00

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

Tillsyn vid ibruktagandet som förutsätts i bygglovet för en bostadsbyggnad, det vill säga särskild brandsyn.
Denna avgift gäller såväl småhus som bostadshusbolag.

50,00

96 § och 79 § i räddningslagen 379/2011

 

  1. Tillsynsavgifter för tillsynsåtgärder enligt lagstiftningen om kemikalier

Åtgärd

Avgift moms 0 %

Laggrund

Räddningsmyndighetens beslut med anledning av en anmälan om liten hantering eller upplagring av kemikalier

200,00 €

24 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 samt 5 §, 33 § och 36 § i kemikalieförordningen 685/2015

Räddningsmyndighetens beslut med anledning av en anmälan om liten hantering eller upplagring av kemikalier som gäller tillfällig verksamhet, ändringsarbete eller detaljhandel med flytgas

100,00 €

24 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 samt 34 §, 36 § och 42 § i kemikalieförordningen 685/2015

Inspektion av anläggning som bedriver liten hantering eller upplagring av kemikalier eller inspektion av ändringsarbete.
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på två timmar, därefter debiteras 49,20 euro per påbörjad timme

100,00 €

24 § och 27 a § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 samt 37 § och 40 § i kemikalieförordningen 685/2015

Ibruktagnings- eller ändringsinspektion av oljeeldningsaggregat.
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på en timme, därefter debiteras 49,20 euro per påbörjad timme

50,00€

39 § i kemikalieförordningen 685/2015

Inspektion av tillfällig upplagring av explosiva varor (t.ex. tillfällig upplagring av explosiva varor på byggplatsen).
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på två timmar, därefter debiteras 49,20 euro per påbörjad timme

100,00 €

59 a § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 samt 24 § i kemikalieförordningen 685/2015

Räddningsmyndighetens beslut om anmälan om användning av explosiva varor eller brand- och explosionsfarliga kemikalier som specialeffekter

50,00 €

81 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005

Räddningsmyndighetens beslut om upplagring av fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar i samband med handel

100,00 €

63 § i kemikalielagen 390/2005

Räddningsmyndighetens inspektion av upplagring av fyrverkeripjäser och pyrotekniska artiklar i samband med handel.
I grundavgiften ingår ett besök vid objektet på en timme, därefter debiteras 49,20 euro per påbörjad timme

50,00 €

63 § i kemikalielagen 390/2005

Beslut om användning av fyrverkeripjäser på andra tider än vad som tillåts i förordningen (31.12 kl. 18–1.1 kl. 2)

0,00 €

91 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005

 

  1. Upprepade falska brandlarm

Det tredje felaktiga brandlarmet och alla därpå följande larm på samma plats inom ett år räknas som upprepade larm.

1150,00 €

Avgifterna enligt punkt 1–3 i avgiftstaxan är mervärdesskattefria.

  1. Hyra av lokaler, fordon, personal och materiel

Lokaler, fordon, personal och materiel hyrs ut endast till samarbetsmyndigheter och samarbetspartner. En separat avgiftstaxa för dessa prestationer finns att tillgå separat för dem som är berättigade till hyra.

  1. Ersättning för verksamhet som inleds på grund av larm

Ifall Esbo stad har rätt till ersättning för räddningsverkets verksamhet vid larm som förorsakats genom avsiktlig handling eller vårdslöshet eller på annan grund, och det inte har bestämts något annat belopp för ersättningen, bestäms ersättningen utifrån den inträffade verksamheten och styckpriserna i denna taxa.

  1. Fast pris eller annan prissättning

Räddningsverket kan avtala med beställaren om ett fast pris eller någon annan prissättningsgrund för kurser och vakthållning. Priset fastställs av räddningsdirektören.

  1. Sökande av ändring

Ändring i de lagstadgade avgifterna (punkt 1–3) söks enligt förvaltningslagen (434/2003).

Ändring i de icke-lagstadgade avgifterna (punkt 4–5) söks genom att anhålla om prissättning enligt punkt 6 hos räddningsdirektören.

Ersättning enligt punkt 5 kan jämkas enligt vad som bestäms om skadestånd i skadeståndslagen (412/1974).

Publicerad 19-09-2012 kl. 15.02 , uppdaterad 21-12-2020 kl. 12.14

Ämne:
  • Räddningstjänster