Serviceavgifter

Räddningsverkets avgifter

Räddningsverkets direktion justerade avgifterna 22.9.2016.

Räddningsverkets avgifter från 1.1.2017

Grundavgift

Timdebitering

moms 0 %

moms 0 %

1. Brandsyn enligt tillsynsplanen

Tillsynsobjekt

a) Allmän brandsyn, grundavgift för två timmar, därefter timdebitering.

108,00 €

54,00 €

b) Efterbrandsyn, grundavgift för två timmar, därefter timdebitering.

108,00 €

54,00 €

c) Extra brandsyn på beställning, grundavgift för en timme, därefter timdebitering.

54,00 €

54,00 €

d) I byggnadslovet förutsatt särskild brandsyn innan ny verksamhet eller väsentligt ändrad verksamhet inleds, grundavgift för två timmar, därefter timdebitering.

108,00 €

54,00 €

e) Förhandssyn före ibruktagande av byggnad                                                 

              216,00 € 54,00€

f) Brandsyn vid evenemang för allmänheten:

216,00 €

-

– minst 2000 personer deltar samtidigt eller 

– fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska artiklar eller som specialeffekter brand- och explosionsfarliga kemikalier används eller 

– utrymningsarrangemangen avviker från det sedvanliga eller

– evenemangets natur medför särskilda risker för människor.

Brandsyn i bostadshus

f) Allmän brandsyn

0 €

0 €

g) Efterbrandsyn 

0 €

0 €

h) Extra brandsyn på beställning, grundavgift för en timme, därefter timdebitering.

54,00 €

54,00€

i) Särskild brandsyn i villa med en eller två bostäder

0 €

0 €

j) Extra brandsyn i husbolag som ska ha räddningsplan, grundavgift för en timme, därefter timdebitering.

54,00 €

54,00 €

2. Kemikalier, flytgas, explosiva varor, oljeeldning

a) Räddningsmyndighetens beslut vid anmälan om liten hantering eller lagring av kemikalier

161,00 €

b) Räddningsmyndighetens beslut om lagring i handel med fyrverkeripjäser och pyrotekniska varor.

161,00 €

c) Tillsyn av anläggning eller ombyggnadsarbete av anläggning som bedriver liten hantering eller lagring av kemikalier 

161,00 €

d) Deltagande i tillsyn då tillståndet ges av Säkerhets- och kemikalieverket

0,00 €

e) Tillsyn av tillfällig lagring av kemikalier och explosiva varor

161,00 €

f) Ibruktagninsinspektion av oljeeldningsaggregat

81,00 €

g) Räddningsmyndighetens tillsyn av butiksutrymmen, butikslager eller annat lager för explosiva varor i företag som idkar handel av explosiva varor.
                              
                54,00 €
h) Räddningsmyndighetens deltagande i tillsyn då tillståndet för  ges av Säkerhets- och kemikalieverket 81,00€
i) Räddningsmyndighetens beslut på anmälan om bruket av sprängämnen eller brandfarliga och explosiva kemikalier i specialeffektsyfte.
                                            
                54,00 €

j) Andra förrättningshandlingar i tillstånds- eller anmälningsärende som ska behandlas av räddningsmyndigheten, om avgiften inte har fastställts särskilt.


54,00 €

j) Tillsyn av temporärt lager för sprängämnen i en byggnadsplats.                                                216,00 €

3. Upprepade felaktiga brandlarm
 

              855,00 €

Det tredje felaktiga brandlarmet och alla därpå följande larm på samma plats inom ett år räknas som upprepade larm.

4. Övriga avgiftsbelagda uppdrag

Allmänna principer

Avgift

moms 0 %

Arvode för enskild föreläsning

78,00 €

Arvode för återkommande föreläsning

60,00 €

                                                                                                                    5. Uthyrning av lokaler, fordon, materiel och personal                                               

Lokaler, fordon, materiel och personal uthyrs endast åt samarbetsmyndigheter och -partners. En separat prislista fås av dem, som är berättigade till att hyra ut.

6. Ersättning för verksamhet som inleds på grund av larm

Ifall Esbo stad har rätt till ersättning för räddningsverkets verksamhet vid larm som förorsakats genom avsiktlig handling eller vårdslöshet eller på annan grund, och det inte har bestämts någon annan ersättning, bestäms ersättningen utifrån den inträffade verksamheten och styckpriserna i denna prislista.

7. Fast pris eller annan betalningsgrund                                                                    

För skolningstillfällen och säkerhetsbevakning kan man komma överens om ett fast pris eller annan betalningsgrund, som räddningskommendören bestyrker.

8. Sökande av ändring

Ändring i de lagstadgade avgifterna (punkterna 1–3) söks enligt förvaltningsprocesslagen (434/2003).
För de icke-lagstadgade avgifterna (punkterna 4-5) kan betalningsgrund enligt punkt 7 sökas genom att adressera ansökan till räddningskommendören.
Ersättningen enligt punkt 6 kan jämkas enligt skadeståndslagen (412/1974).

Publicerad 19.9.2012 kl. 15.02 , uppdaterad 2.1.2017 kl. 11.06

Ämne:
  • Räddningstjänster