Säkerhet i vardagen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Säkerhet är små insatser i din vardag – hemma, på jobbet och under fritiden

Genom dina egna val och handlingar kan du påverka din och dina närståendes säkerhet.

Räddningslagen ålägger var och en att vara aktsam så att brandrisk eller risk för någon annan olycka samt skada undviks.

Vi har också alla handlingsskyldighet:

  • underrätta dem som är i fara om du märker att en eldsvåda har brutit ut eller att någon annan olycka har inträffat eller är överhängande
  • gör nödanmälan på nödnumret 112
  • inled enligt förmåga behövliga räddningsåtgärder.


Räddningslagen förutsätter också att vi är försiktiga vid hantering av öppen eld, och den ställer krav på att göra upp öppen eld och att utföra hygges- och halmbränning.

Byggnadsägare har särskilda skyldigheter

I räddningslagen ingår särskilda skyldigheter för byggnaders ägare och innehavare. Dessa skyldigheter gäller bl.a. att förebygga eldsvådor och andra farosituationer, att skaffa en brandvarnare och hålla den i skick, att säkerställa en trygg evakuering av byggnaden, att hålla räddningsvägarna i skick, att förvara brandfarliga material rätt och att sköta sotningen.

IDENTIFIERA - farliga platser i vardagen och eventuella olyckor samt farosituationer som du kan möta hemma, på jobbet, under fritidsaktiviteter och i trafiken.

FÖREBYGG - tänk på vad du kan göra själv för att minska faran och hindra att det sker en olycka.

VAR BEREDD - skaffa adekvat säkerhetsutrustning och färdigheter för att klara olyckor och farosituationer samt störningar.

HANDLA RÄTT - vid olycksfall och farosituationer. Varna, släck, rädda, kalla på hjälp, förhindra ytterligare skador och vägled räddningsmanskapet till platsen.

RING NÖDNUMRET 112 när dina egna krafter inte räcker till!

Publicerad 10-02-2012 kl. 20.34 , uppdaterad 10-02-2012 kl. 20.34

Ämne:
  • Säkerhetsanvisningar, 
  • Säkerhet