Gör brandsyn hemma

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Vet du vilka faror det finns i ditt hem? Genom att vara förutseende kan du avsevärt minska risken att en eldsvåda uppstår eller att någon annan olycka sker.

Ett tryggt hem förutsätter att du ser över följande saker:

Köksmaskiner och andra elektriska apparater

 • Håll rent spisfläktens filter (spisfläkten ska rengöras minst en gång om året).
 • Förvara ingenting i närheten av eller på spisen.
 • Torka damm och dammsug också bakom kylanläggningar och se till att kylanläggningarna ventileras tillräckligt.
 • Lämna inte på disk- eller tvättmaskinen över natten eller då du inte är hemma.
 • Se till att elapparaterna är säkra och att de används rätt. Kom också ihåg att stänga av strömmen och lossa sladdarna från eluttaget då apparaterna inte är i användning.

Bastu och eldstäder

 • Torka inte tvätt och förvara inte saker i bastun/basturummet.
 • Skyddsräcket ska fungera som stöd och hindra att någon faller mot bastuugnen.
 • Skyddsavståndet från ugnen till antändliga konstruktioner och lavar ska vara tillräckliga.
 • En sotare ska årligen sota rökkanalerna. I fritidsbostäder ska sotning göras en gång per tre år.

Apparater som förbättrar säkerheten

 • Testa brandvarnarsystem/brandvarnare och byt batterier. Se till att du har tillräckligt med brandvarnare i ditt hem!
 • Ha redskap för förstahandssläckning, så som släckningsfilt, handbrandsläckare eller brandspruta hemma. 
 • Säkerhetsutrustning i byggnaden, så som ledstänger i trappor, utrymningsfönster och utrymningsstegar, halkskydd, takstegar och takbryggor samt snörasskydd ska vara i skick.

Öppen eld och avsiktlig antändning

 • Den sista som lämnar rummet släcker ljusen, lämna med andra ord aldrig öppen eld obevakad.
 • Lämna inte barn och sällskapsdjur ensamma med brinnande ljus eller vid spisen.
 • Hindra avsiktlig antändning. Förvara ingenting antändligt i trapphuset, till exempel barnvagnar eller dörrmattor. Sopkärl och sopskjul ska inte finnas invid byggnaders väggar. 
 • Förvara inte tändstickor eller andra elddon inom räckhåll för barn.

Förråd och att förvara saker

 • Brinnande vätskor, flytgas och andra farliga ämnen ska förvaras enligt bestämmelser.
 • Flytgas ska inte förvaras i källaren, tryckregulatorer och gasslangar ska kontrolleras årligen och flytgasslangar ska bytas ut med minst fem års mellanrum.
 • Lösningsmedel, målarfärger, tvätt- och desinficeringsmedel, insektgifter, mediciner och giftiga växter ska förvaras utom räckhåll för barn. 
 • I pannrum och garage förvaras endast saker som hör hemma där.

Att förhindra olyckor hemma och på fritiden

 • Du kan på förhand förhindra olyckor hemma och i familjen bland annat genom att använda reflexer, hjälmar och annan säkerhetsutrustning, säkerhetsbälte, bilbarnstolar och skor som lämpar sig för vädret.
 • Det ska finnas halkskydd under mattor, i trappor och i fuktiga utrymmen.
 • Elddon och giftiga ämnen ska vara utom räckhåll för barn.
 • Ha en stadig stege hemma, med hjälp av den kan du ta ner saker från de översta hyllorna samt byta lampor och batterier i brandvarnare.

Med tanke på en eventuell olyckshändelse

 • Viktiga telefonnummer, så som nödnumret, nummer till giftinformationscentralen eller jourhavande läkare ska finnas hemma och vara lätt tillgängliga.
 • Du ska veta var du stänger av vatten och el i din lägenhet/i ditt hus.
 • Hjälpen hittar fram till rätt adress – adressnumret ska synas tydligt till vägen under alla årstider och under dygnets alla tider (på sommaren får numret inte skymmas av buskar och det ska också synas i regnigt höstmörker).
 • Du ska känna till hur början till en brand släcks och du har redskap för förstahandssläckning tillgängliga.
 • Du kan ge första hjälpen.
 • Du ska veta hur du tar dig ut ur ditt hem olika vägar.
 • I hemmets medicinskåp ska det finnas mediciner som kan behövas vid vanliga störningssituationer.
 • Hemförrådet ska vara i skick (bland annat mat och dryck finns för störningssituationer)!

Vid nödsituationer ring alltid 112

På nödnumret 112 får du anvisningar om hur du ska handla och nödcentralen larmar hjälp, till exempel brandkår, ambulans eller polis.

Publicerad 16-10-2012 kl. 12.42 , uppdaterad 10-06-2020 kl. 13.42

Ämne:
 • Olyckor, 
 • Säkerhetsanvisningar, 
 • Säkerhet