Frågor om sotning

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Varigenom kan jag hitta en sotare från min hemort?

Systemet med distriktssotning i Västra Nylands räddningsverks område upphörde i början av 2018. Sotningen ordnas nuförtiden på avtalsbasis (med ett avtal mellan kommuninvånaren och tjänsteproducenten). Läs mer  Hitta sotaren från ditt område www.nuohoojat.fi eller med hjälp av nån nätets sökmaskin (till exempel Google, Bing,Yahoo). Uppgifter om sotare i närområdet finns också bl.a. i lokaltidningar och en del av sotarna skickar också sina egna broschyrer till kunderna.

Sotaren sade att skorstenen måste repareras. Bör den då repareras?

Till sotarens plikter är stadgat att sotaren bör berätta till fastighetens innehavare/ägare om användningen av eldstäderna och om deras skick. En söndrig skorsten är en brandsäkerhetsrisk. Sotaren är en yrkesman i brandsäkerhet och hans uppmaning bör man följa.

Vad är eldstadens rätta skyddsavstånd?

Följ tillverkarens anvisningar om skyddsavstånd för fabrikstillverkade eldstäder.
Anvisningar för skyddsavstånden för eldstäder, som är murade på plats, finner du i Finlands byggbestämmelsesamling E8.

Vad är rätta skyddsavståndet för en bastuugn?

Man bör beakta ett säkert avstånd till bastulaven och väggpanelerna då man placerar en bastuugn på plats. Skyddsavstånden varierar beroende på bastuugnens modell, så det lönar sig att kontrollera avstånden i bastuugnens bruksanvisning. Skyddsavstånden för en elbastuugn är mindre än för en vedeldad bastuugn. Skyddsavståndet för en vedeldad bastuugn är vågrätt 50 cm till brännbart material och 5 cm till obrännbart material. Man kan minska på avstånden med hjälp av skyddskonstruktion, t.ex. med en 3 cm lufthål + obrännbar skiva är skyddsavståndet 25 cm; medan med en 3 cm lufthål + obrännbar skiva + 3 cm lufthål + obrännbar skiva är skyddsavståndet 12,5 cm. Ovanför bastuugnen bör det fria utrymmet till taket vara 120 cm medan med en 3 cm lufthål + obrännbar skiva kan det fria avståndet till taket vara 90 cm.
Se skyddsavstånden för elbastuugnar i tillverkarens bruksanvisningar.

När bör man absolut sluta använda en eldstad?

Då eldstaden eller rökkanalen är sönder och det ryker in.

Jag kan inte nå sotaren per telefon. Vad gör jag?

Sotaren kan inte alltid svara i telefon då sotaren är på arbetsuppdrag. Ring senare på nytt. Lyssna till sotarens telefonsvarare för möjlig tilläggsinformation.

Bör eldstaden sotas fastän jag använder den mycket sällan?

Ja. I samband med sotningen kontrolleras rökkanalens och eldstadens skick.

Jag skall byta rökkanalen, vad bör jag göra?

Först bör du söka bygglov från din egen kommuns byggnadstillsynscentral. För lovet behöver du bygglovsritningar. Du får mer information från byggnadstillsynscentralen.

Jag köpte en färdig öppen spis med rökkanal och ett murarföretag utförde murararbetet.  Det verkar som om det inte är tryggt att använda den öppna spisen för en del av teglen har bräckts sönder. Vad skall jag göra? Kan jag använda den öppna spisen?

Använd inte den öppna spisen om dess skick verkar tvivelaktigt. Sträv till att komma överens med monteringsföretaget eller muraren om hur felet kan rättas till. Om ni inte kommer till en lösning, så kontakta konsumentombudsmannen. En räddningsmyndighet kan ge ett utlåtande om eldstadens skick. Kontakta jourhavande brandinspektören vardagar kl. 9:00 - 11:30 per telefon 09-816 268 15.

Hur skall jag agera om sotaren inte har varit hos oss och sotat på ett år? Eller om sotaren inte besökt vår sommarstuga på tre år (det vill säga inte inom sotningsbestämmelsens tidsram)?

I dylika fall bör man kontakta det egna distriktets sotare för att säkerställa när han tänker komma. Om hans tänkta besök dröjer märkbart och man misstänker att eldstadens eller rökkanalens skick är dåligt, bör man be distriktssotaren komma utan dröjsmål. I dylikt fall har sotaren inte rätt att be om betalning för det begärda besöket på grund av att det begärda besöket beror på sotarens egen tidtabell. Ifall det egna distriktets sotare inte kan sköta sotningen inom en rimlig tid på grund av något hinder, kan man begära granndistriktets sotare komma. Då är det bra att komma överens om detta förfarande med det egna distriktets sotare.

Hur skall jag agera om sotaren i mitt tycke överdebiterar?

I första hand bör man fråga sotaren på vad debiteringen grundar sig? Avviker debiteringen på något sätt från de bekräftade sotningsenheternas antal eller har jobbet innehållit något speciellt, som sotaren har rätt att debitera för. Ifall du inte är nöjd med sotarens svar, kan du kontakta brandinspektören i Västra Nylands räddningsverk eller skicka till räddningsverket en skriftlig redogörelse om meningsskiljaktigheten.

E-post: pelastuslaitos(AT)espoo.fi.
Adress: Västra Nylands räddningsverk, PB 6700, 02070 ESBO STAD.
Dejourerande brandinspektör: vardagar kl. 9:00 - 11:30, tfn 09-8162 6815

Jag har egna redskap för sotning och jag har själv sotat min eldstad och rökkanal. Bör jag ändå låta sotaren komma och sota?

Ja, det bör du. I sotarens verksamhet hör också att kontrollera skicket på eldstaden och rökkanalen. Sotaren ger en rapport om de brister sotaren observerat. Försäkringsbolaget kan minska på ersättningsbeloppet, ifall eldstaden eller rökkanalen är orsaken till en brand och en lagstadgad sotning inte utförts i tid.

Publicerad 17-05-2016 kl. 16.18 , uppdaterad 15-02-2018 kl. 21.04

Ämne:
  • Brandsäkerhet